24 | 08 | 2019

Σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων

Οι επιχειρησιακές ΣΣΕ συνάπτονται με την ένωση προσώπων η οποία συστήνεται τουλάχιστον από τα 3/5 των εργαζομένων της επιχείρησης με μυστική ψηφοφορία. Όταν καταρτιστεί η επιχειρησιακή ΣΣΕ κατατίθεται στην οικεία επιθεώρηση εργασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Με βάση το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν των κλαδικών μέχρι τα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κα αφορά μόνο τους μισθούς. Οι λοιποί όροι εργασίας ρυθμίζονται από την εκάστοτε Εθν. Γεν. ΣΣΕ.
Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 38 του Ν. 4024/2011, ειδικά για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος η κλίμακα της παρ. 2 του ίδιου άρθρου έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16