28 | 05 | 2020

Αθήνα, 23-05-2006
Δ.Α. 8

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 
 
 

 

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
 

1.1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι/ες ως παιδαγωγοί (πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχοι), στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία.

1.2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

 Παιδαγωγός, θεωρείται: α) ο εξασκών, ως υπεύθυνος, παιδαγωγική εργασία, με οποιοδήποτε τρόπο, απασχολών και διαπαιδαγωγών τα παιδιά, με υλικά κατασκευών, ζωγραφική, πλαστελίνη, παιδικά τραγούδια, παιδική άθληση, παραμύθια, μύθους, αισθητηριακές ασκήσεις, με ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, γράμματα, αριθμούς κ.λ.π., β) ο διευθύνων ή εποπτεύων το γενικό ή επί μέρους παιδαγωγικό έργο.

Βοηθός παιδαγωγός: θεωρείται εκείνος ο οποίος, με οποιοδήποτε τρόπο, βοηθά στην εφαρμογή και πραγματοποίηση του παιδαγωγικού έργου (προετοιμασία παιδαγωγικού υλικού, αλλαγή - καθαριότητα παιδιών και περιποίηση τους γενικά., ταξινόμηση και τακτοποίηση υλικών, διατροφή και ένδυση παιδιών, υποβοήθηση στην επιτήρηση και εκτέλεση παιδαγωγικού έργου κ.λ.π.).

Αρθρο 2
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
 

2.1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, σύμφωνα με την ΔΑ 4/2005 , αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 2,9% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2006, αυξάνονται περαιτέρω, από 1.7.2006, κατά ποσοστό 2,9%.

2.2. Έννοια προϋπηρεσίας. Για την κατάταξη στα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, προσμετρείται, πλην του χρόνου υπηρεσίας, στον ίδιο εργοδότη και κάθε προϋπηρεσία, της ίδιας ειδικότητας του μισθωτού, σε άλλο εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών, στους οποίους εργάσθηκαν οι μισθωτοί ή από τα βιβλιάρια ενσήμων ΙΚΑ.
 

Αρθρο 3
Αγορά βιβλίων

 

3.1. Με σκοπό την βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων, που καλύπτονται από την παρούσα, σε κάθε παιδικό σταθμό, οι παιδαγωγοί και βοηθοί παιδαγωγών υποβάλλουν, κάθε χρόνο, στην διεύθυνση της επιχείρησης, ένα ενιαίο κατάλογο βιβλίων που ζητούν να αγοραστούν, με τις αντίστοιχες τιμές. Το συνολικό κόστος των βιβλίων, των οποίων την αγορά δικαιούνται να ζητήσουν οι εργαζόμενοι, ανέρχεται στο ποσό των 150 Ευρώ, ανά παιδαγωγό ή βοηθό παιδαγωγό, που εργάζεται στον παιδικό σταθμό.

3.2. Αν τα βιβλία δεν έχουν αγορασθεί εντός δύο μηνών, από την ημέρα υποβολής του σχετικού καταλόγου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αγοράσουν οι ίδιοι τα βιβλία, αφού προηγουμένως ενημερώσουν, εγγράφως, την διεύθυνση και να απαιτήσουν την απόδοση σ΄ αυτούς του ποσού, με βάση τις σχετικές αποδείξεις. Τα βιβλία φυλάσσονται στον χώρο του παιδικού σταθμού και δίνονται στους εργαζόμενους ως χρησιδάνειο.
 

Αρθρο 4
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης. Διατήρηση ρυθμίσεων
 

1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΔΑ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας,- εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα διαιτητική απόφαση.

Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης, με εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, όπου ορίζεται ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από 1 ης Ιανουαρίου 2006.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm