Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα, 29/6/ 2007
Αρ.Πρωτ.: 1325
Δ. Α. 28


Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μάχιμων πυροσβεστών (συμβασιούχοι πυροσβέστες, πυρόσβεσης διάσωσης, αερομεταφερόμενοι πυροσβέστες πυρόσβεσης - διάσωσης, πυροφύλακες) και των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην . Πυροσβεστική Υπηρεσία.

¶ρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μάχιμοι πυροσβέστες (συμβασιούχοι πυροσβέστες πυρόσβεσης - διάσωσης, αερομεταφερόμενο) πυροσβέστες πυρόσβεσης - διάσωσης, πυροφύλακες) και οι οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης - Διάσωσης.
 

¶ρθρο 2
Αποδοχές

 

Στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας ρύθμισης μισθωτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 3205/03, (ΦΕΚ 297/Α/23/12/2003), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20.4.2005) του άρθρου 11 του Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74/A/7.4.2006) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007).
 

¶ρθρο 3
Επιδόματα

 

Επίδομα πυρόσβεσης - διάσωσης Στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς, χορηγείται επίδομα πυρόσβεσης - διάσωσης ανερχόμενο στο ποσό των 50 μηνιαίως.
Επίδομα αυξημένης ετοιμότητας Στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς, χορηγείται από 1-8-2007 επίδομα αυξημένης ετοιμότητας, ανερχόμενο στο ποσό των 20 μηνιαίως.
 

¶ρθρο 4
Επιτροπή Επίλυσης Προβλημάτων

 

Εντός μηνός από την ημέρα κατάθεσης της παρούσας συγκροτείται επιτροπή επίλυσης προβλημάτων, η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα εξετάζει τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο εισηγούμενη τις σχετικές προτάσεις στους αρμοδίους οι οποίοι τελικά και θα αποφασίζουν. Η επιτροπή απαρτίζεται από δύο μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης Διάσωσης και δύο μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και θα συνεδριάζει μια φορά το μήνα. Τα μέλη της Επιτροπής δεν δικαιούνται ειδικής αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις και τις εν γένει εργασίες της.
 

¶ρθρο 5
Λοιπές παροχές

 

Στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς χορηγούνται είδη ατομικής προστασίας σύμφωνα με την υπ. αριθ. 58190 OIK. Φ.521.1/30.4.2004 απόφαση του υφυπουργού Δημόσιας Τάξης. Η χορήγηση των ως άνω ειδών θα πραγματοποιείταί σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης πέραν των ανωτέρω κάθε αντιπυρική περίοδο χορηγούνται μια (1) αναπνευστική μάσκα, ένα (1) ζευγάρι προστατευτικά γυαλιά, ένα (1) μπουφάν εργασίάς, ένα (1) ζευγάρι γάντια, μια (1) επιπλέον- φόρμα εργασίας για τα αερομεταφερόμενα τμήματα και μια θερινή μπλούζα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές χορήγησής τους στους μόνιμους υπαλλήλους.
Σε περίπτωση μη χορήγησης κάποιων εκ των άνω επιπλέον ειδών στους μόνιμους υπαλλήλους ή μη ύπαρξης προδιαγραφών, ρυτά χορηγούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 1044/12-12-2006), του ΕΛΟΤ και της Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Τα παραπάνω είδη χορηγούνται για την χρήση τους στην εργασία, ανήκουν κατά κυριότητα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και αντικαθίστανται μόλις φθαρούν με έξοδα της Υπηρεσίας.
Κατά την παράδοση στους εργαζόμενους των παροχών σε είδος (ιματισμού, υπόδυσης, κλπ) συμμετέχει και εκπρόσωπος του Σωματείου για την καλή διανομή τούτων, όσον αφορά τα μεγέθη κλπ.
 

¶ρθρο 6
Διατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

 

α. Όσες διατάξεις προγενέστερων σ.σ.ε. ή διαιτητικών αποφάσεων, που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς ή δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.

β. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες πάσης φύσεως αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
 

¶ρθρο 7
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-3-2007 εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.
 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm