Open menu
09 | 05 | 2021

Αθήνα 06/06/2007

Π.Κ. 49/07

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων - μελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Κ.Α.).

  

Στην Αθήνα, σήμερα την 21η Μαΐου 2007, οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθμ. 14-16, όπως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 17/1/2007 αποφάσεως του Δ.Σ. του Σ.Α.Τ.Ε., για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας ΣΣΕ για το έτος 2007 από το Λουκά Σταματίου, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου

2. Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νικηταρά αριθμ. 8-10, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Κων/νο Θεοδωρίδη, Πρόεδρο, και την Ευσταθία Ανέστη, Γραμματέα συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
 

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων αρχαιολόγων ανωτάτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που εργάζονται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου, είτε ως ωρομίσθιο προσωπικό ή με οποιαδήποτε άλλου είδους σύμβαση ή σχέση εργασίας σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρίες, κοινοπραξίες τεχνικών ή κατασκευαστικών εταιριών, Ν.Π.Ι.Δ., εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ του αρ. 16 του Ν. 1418/1984, ιδιωτικές εταιρίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικές επιχειρήσεις, οι εργασίες των οποίων εποπτεύονται άμεσα ή έμμεσα από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από υπηρεσίες υπαγόμενες σε αυτό, και οι οποίοι (αρχαιολόγοι) είναι μέλη του Σωματείου.

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ανωτέρω αρχαιολόγοι, που εργάζονται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου (έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθμένα των λιμνών ή ποταμών), με σκοπό τον εντοπισμό ή την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων, είτε αυτή συνίσταται σε συστηματική ή σωστική ανασκαφή, χερσαία ή ενάλια, είτε σε παρακολούθηση εκσκαφής, είτε σε επιφανειακή έρευνα που διενεργείται με γεωφυσικές ή άλλες μεθόδους, καθώς και στην επιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του αρχαιολογικού υλικού που προέρχεται από τις παραπάνω δραστηριότητες ή την επίβλεψη κάθε είδους αρχαιολογικών-πολιτιστικών εργασιών.
 

ΑΡΘΡΟ 2ο
Βασικοί μισθοί (κλιμάκια)

 

Α. Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια), όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31/5/2007, αυξάνονται από 1/6/2007 κατά ποσοστό 10% και διαμορφώνονται πλέον, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα αποδοχών που προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Β. Ως βάση για τον υπολογισμό των επιδομάτων, που ορίζονται στο άρθρο 3, λαμβάνεται υπ΄ όψιν ο βασικός μηνιαίος μισθός κάθε κλιμακίου.

Γ. Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου από τον εργαζόμενο.
 

ΑΡΘΡΟ 3ο
Επιδόματα

 

Α. Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών:

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.

Β. Επίδομα βιβλιοθήκης:

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγου ς, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.

Γ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου.

Δ. Επίδομα διδακτορικού τίτλου:

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου και ανέρχεται σε ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου.

Ε. Επίδομα ξένης γλώσσας:

Για τη γνώση μία ξένης γλώσσας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου, ενώ για τη γνώση και δεύτερης γλώσσας χορηγείται παράλληλα δεύτερο επίδομα, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται μόνο με την προσκόμιση του αναγνωρισμένου πτυχίου της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

ΣΤ. Επίδομα γάμου:

Ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο ή διαζευγμένο εργαζόμενο, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως είδους εργοδότη του ετέρου συζύγου.

Ζ. Επίδομα παιδιού:

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά και σε ποσοστό 10% για το τέταρτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η. Επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας:

Το επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου, σε εκσκαφές και ανασκαφές εντός εργοταξίων, σηράγγων, σπηλαίων, υποθαλασσίων και υπολιμνίων ερευνών, καθώς και στην επίβλεψη αρχαιολογικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Γενικοί όροι και λοιπές ρυθμίσεις
 

Α. Αποδοχές ανώτερες, από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, πρακτικά συμφωνίας, επιχειρησιακές συνήθειες, έθιμα, αποφάσεις Δ.Σ. των εταιριών, πράξεις των διοικήσεών τους ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Β. Στο σύνολό τους οι αποδοχές των μισθωτών δεν μπορούν επ΄ ουδενί να υπολείπονται από τα γενικώς ισχύοντα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, που καθορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Γ. Οι εργαζόμενοι, που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας ΣΣΕ, θα λαμβάνουν επίσης και τις εξαμηνιαίες, ετήσιες ή άλλες αυξήσεις που χορηγούνται βάσει της ΕΓΣΣΕ.

Δ. Όλες οι διατάξεις των προηγούμενων ΣΣΕ, συλλογικών ρυθμίσεων και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων, εφ΄ όσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Ε. Την παρούσα ΣΣΕ οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αποκλειστικά και μόνον για τους αρχαιολόγους-μέλη του Σ.ΕΚ.Α., εφ΄ όσον οι δεύτεροι προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ότι είναι ενεργά και ταμειακώς τακτοποιημένα κατά το τρέχον έτος μέλη του Συλλόγου.
 

ΑΡΘΡΟ 5ο
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η/6/2007 και λήγει την 31η/12/2007.

Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων Νικηταρά 8-10, Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ./F ΑΧ.: 210-38.16.584.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

Έχει συμπεριληφθεί αύξηση ύψους 5,1 % για το διάστημα από 1/5/2007 έως 3 1/12/2007, βάσει της από 12/4/2006 ΕΓΣΣΕ,

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ Α΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ. ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (1-3)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (4 άνω)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 

 

10%

8%

10%

12%

10%

5%

8%

8%

10%

10%

0-1

1122,52

112,25

89,80

112,25

134,70

112,25

56,13

89,80

89,80

112,25

112,25

1-3

1167,43

116,74

93,39

116,74

140,09

116,74

58,37

93,39

93,39

116,74

116,74

3-5

1212,32

121,23

96,99

121,23

145,48

121,23

60,62

96,99

96,99

121,23΄

121,23,

5-7

1257,22

125,72

100,58

125,72

150,87

125,72

62,86

100,58

100,58

125,72

125,72

7-9

1302,13

130,21

104,17

130,21

156,26

130,21

65,11

104,17

104,17

130,21

130,21

9-11

1346,59

134,66

107,73

134,66

161,59

134,66

67,33

107,73

107,73

134,66

134,66

11-13

1391,93

139,19

111,35

139,19

167,03

139,19

69,60

111,35

111,35

139,19

139,19

13-15

1436,83

143,68

114,95

143,68

172,42

143,68

71,84

114,95

114,95

143,68

143,68

15-17

1481,72

148,17

118,54

148,17

177,81

148,17

74,09

118,54

118,54

148,17

148,17

17-19

1526,65

152,67

122,13

152,67

183,20

152,67

76,33

122,13

122,13

152,67

152,67

19-21

1571,54

157,15

125,72

157,15

188,58

157,15

78,58

125,72

125,72

157,15

157,15

21-23

1616,43

161,64

129,31

161,64

193,97

161,64

80,82

129,31

129,31

161,64

161,64

23-25

1661,34

166,13

132,91

166,13

199,36

166,13

83,07

132,91

132,91

166,13

166,13

25-27

1706,23

170,62

136,50

170,62

204,75

170,62

85,31

136,50

136,50

170,62

170,62

27-29

1751,15

175,12

140,09

175,12

210,14

175,12

87,56

140,09

140,09

175,12

175,12

29-31

1796,04

179,60

143,68

179,60

215,52

179,60

89,80

143,68

143,68

179,60

179,60-

31-33

1840,94

184,09

147,28

184,09

220,91

184,09

92,05

147,28

147,28

184,09

184,09

33-35

1885,8Λ

188,58

150,87

188,58

226,30

188,58

94,29

150,87

150,87

188,58

188,58

 

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm