24 | 08 | 2019

ΑΘΗΝΑ 11/4/2007

ΠΚ 20

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 

Στην Αθήνα σήμερα 2 Απριλίου 2007, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7, καταρτίστηκε, μεταξύ αφενός της «Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Σοφοκλή Ξυνή, Πρόεδρο και Ματθαίο Ζήκο, Ταμία και αφετέρου της «ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας», νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο και Δημήτρη Κάζαγλη, Οργανωτικό Γραμματέα, αντίστοιχα, παρισταμένου και του Διαιτητή του Ο.ΜΕ.Δ. κ. `Αγγελου Ζησιμόπουλου, η παρακάτω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΑΡΘΡΟ 1
 

Στις διατάξεις αυτής της ρύθμισης υπάγονται όλοι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Ιδιωτικά Τεχνικά και Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια όλης της χώρας (ημερήσια και εσπερινά).

ΑΡΘΡΟ 2
 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Ιδιωτικά ΤΕΕ ανήκουν στις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες:

Α. Διδάσκοντες τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (γενικής ωφελιμότητας) που

διακρίνονται σε:

1. απασχολούμενους με πλήρες ωράριο
2. απασχολούμενους με μειωμένο ωράριο

Β. Διδάσκοντες τα τεχνολογικά μαθήματα (τεχνικής κατεύθυνσης)

1. απασχολούμενοι με πλήρες ωράριο
2. απασχολούμενοι με μειωμένο ωράριο
3. απασχολούμενοι με ωριαία αντιμισθία (ωρομίσθιοι)

ΑΡΘΡΟ 3
 

α. Ως εκπαιδευτικοί με πλήρη απασχόληση θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι τουλάχιστον ίσο με το υποχρεωτικό ωράριο των δημοσίων εκπαιδευτικών, όπως περιγράφεται στην παρ.13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 και παρ.3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/96.

β. Ως προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, την απόλυση και τη διαδικασία μετάβασης στο δημόσιο των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2986/20002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13.2.2002), και του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 A΄/20-11-2003) όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και η παρ. 14 της αριθμ. Δ/579526/26-7-2002 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

γ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν την ίδια βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όπως ακριβώς και οι διορισμένοι στο δημόσιο συνάδελφοί τους, λαμβάνουν δε τις αντίστοιχες αποδοχές - συμπεριλαμβανομένων όλων των επιδομάτων - των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξημένες κατά ποσοστό 5%, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης από 1/1/2007 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύουν για το έτος 2007.

δ. Στους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων καταβάλλεται επιπλέον μηνιαίο επίδομα θέσης και για δώδεκα μήνες ετησίως.

Σε κάθε περίπτωση τα επιδόματα αυτά δεν θα είναι κατώτερα από εκείνα που δίδονται στη δημόσια εκπαίδευση και με προσαύξηση 5%.

ΑΡΘΡΟ 4
 

α. Ως εκπαιδευτικοί με μερική απασχόληση χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί των οποίων το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι μικρότερο από το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 και είναι: απόφοιτοι καθηγητικών σχολών, πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, πτυχιούχοι ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ ή που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσφατης εγκυκλίου Φ8/575β6179/Δ5/11-4-2005 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Ως προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, την απόλυση και τη διαδικασία μετάβασης στο δημόσιο των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) και του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄/20-11-2003) όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και η παρ. 14 της αριθμ. Δ/579526/26-7-2002 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί με μερική απασχόληση έχουν την ίδια βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όπως ακριβώς και οι διορισμένοι στο δημόσιο συνάδελφοί τους, οι δε αποδοχές τους θα προσδιορίζονται με βάση το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο των εκπαιδευτικών του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των επιδομάτων, και για το σύνολο των μαθημάτων που αυτοί θα διδάσκουν με αναλογία y/21 ή y/19 ή y/18 ή y/16 (όπου Χ οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας) ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, αυξημένες κατά ποσοστό 5%.

γ. Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης από 1/1/2007 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2007.

δ. Για τη συμπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός έτους λαμβάνεται ως βάση η διδασκαλία των 18 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά σε κλάσμα με παρανομαστή το 18.

ε. Γίνεται μνεία ότι οι εκπρόσωποι των Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων πρέπει να προσλαμβάνουν, μέσω αναγγελιών στον ΟΑΕΔ, εφημερίδες, κ.λ.π., εκ των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης τουλάχιστον το 50% από πτυχιούχους ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Η ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνει τους ήδη εργαζομένους. Σε περίπτωση αδυναμίας των εκπροσώπων των Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων να εξεύρουν εκπαιδευτικούς με πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), κατά το ανωτέρω ποσοστό (50%), δύνανται να προσλαμβάνουν και άτομα που δεν έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί σχετική γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Γραφείου Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.
 

ΑΡΘΡΟ 5
 

α. Ως εκπαιδευτικοί με ωριαία αντιμισθία (ωρομίσθιοι), θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί μαθημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α1. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή εργαζόμενοι στον.. ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι. στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή συνταξιούχοι του δημοσίου .~ άλλου ασφαλιστικού οργανισμού ή ελεύθεροι επαγγελματίες.

α2. Είναι πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς παιδαγωγική επάρκεια.

β. Οι εκπαιδευτικοί με ωριαία αντιμισθία προσλαμβάνονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους ή κατά τη διάρκεια αυτού. Η διάρκεια των συμβάσεων των εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμίσθια είναι ίδια με αυτή των εκπαιδευτικών με πλήρες ωράριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. β. της παρούσας.

γ. Οι προσλαμβανόμενοι με ωριαία αντιμισθία αμείβονται από 1.9.2006 για κάθε προβλεπόμενη ώρα διδασκαλίας με το 1/70 των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του αντίστοιχου κλάδου των εκπαιδευτικών του δημοσίου όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών υπαλλήλων του Δημοσίου του 2006 με αναγωγή σε 12μηνη βάση, διαιρούμενο δια 12 και πολλαπλασιαζόμενο επί 9 και προσαυξημένο κατά 5%.

Από 1.1.2007 οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών ωριαίας αντιμισθίας αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2007, αυξημένες κατά ποσοστό 5%.

Η υπηρεσία ή προϋπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά.

Οι μηνιαίες αποδοχές προκύπτουν από το γινόμενο της ωριαίας αντιμισθίας επί τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως, μη εξαιρουμένων των αργιών, πολλαπλασιαζόμενο επί 4,2.

Οι παραπάνω αποδοχές καταβάλλονται ισόποσα επί 12 μήνες, ήτοι και πέραν της εκδόσεως των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των σχολείων, λόγω ακριβώς της κατά τα παραπάνω αναγωγής σε 12μηνη βάση.

δ. Στους με ωριαία αντιμισθία αμειβόμενους εκπαιδευτικούς της παρούσας σύμβασης καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας 5% για κάθε τριετία διδακτικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και μέχρι 10 τριετίες.

ε. Για τη συμπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός έτους λαμβάνεται ως βάση η διδασκαλία των 18 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά σε κλάσμα με παρονομαστή το 18.

στ. Αν εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα Τεχνολογίας κατεύθυνσης έχει τριετή συνεχή υπηρεσία και δεν υπάγεται στην περίπτωση α1 του άρθρου 5 της παρούσας, η σύμβασή του υπάγεται στην περίπτωση εκπαιδευτικού που απασχολείται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Η περίπτωση αυτή αφορά μόνο τους υπαγόμενους στην παρ. α2 του παρόντος άρθρου.

ζ. Για τα λοιπά θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) και του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄/20-11-2003), όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 6
 

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καταβάλλονται 45 ευρώ και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος καταβάλλονται 75 ευρώ μηνιαίως. Από 1/1/2007 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2007.
 

ΑΡΘΡΟ 7
 

Χορηγούνται για την ενίσχυση της οικογενείας όλου του φάσματος των εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών (πλήρους απασχολήσεως, μερικής απασχολήσεως και ωρομισθίους) μηνιαία: σε έγγαμο 35 ευρώ, έγγαμο ή άγαμο με ένα ανήλικο τέκνο 35 + 18 ευρώ, με 2 τέκνα 35+(2Χ18) ευρώ, με τρία τέκνα 35+(2Χ18)+35 ευρώ, με τέσσερα τέκνα 35+(2Χ18)+35+47 ευρώ, με πέντε τέκνα 35+(2Χ18)+35+47+73 ευρώ και με έξι τέκνα 35+(2Χ18)+35+47+(73Χ2) ευρώ. Από 1.1.2007 τα επιδόματα αναπροσαρμόζονται για όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2007.
 

ΑΡΘΡΟ 8
 

Η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός των πρώτων πέντε (5) εργάσιμων ημερών του επόμενου μηνός από εκείνο στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβάλλονται εκτός των δεδουλευμένων και τόκοι υπερημερίας.
 

ΑΡΘΡΟ 9
 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ευνοϊκότερα καθεστώτα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα κλπ, δε θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
 

ΑΡΘΡΟ 10
 

Η ισχύς της παρούσας, εάν παραπάνω δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από 1.9.2006.

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16