17 | 07 | 2019

Αθήνα 06/04/2015
Αρ. πρωτ.: 27546

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν. 4254/2014 περί κατάργησης διατάξεων του Π.Δ. 422/81, από 01/01/2015.

Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 12387/11.2.2015, επισυναπτόμενη στο παρόν έγγραφο, εγκύκλιος του Μ.Τ.Π.Υ. που εστάλη σε όλα τα Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ.

Από δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενήργησε η υπηρεσία μας, αναφορικά με την απόδοση κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί δαπανών των Νοσοκομείων, διαπιστώθηκε ότι δεν διενεργείται, από 1.1.2015, η κράτηση 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (για προμήθειες) και 3% αντίστοιχα (για εργολαβίες, εργασίες, πάγια αντιμισθία δικηγόρων και ενοίκια) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4254/2014 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ. 2 ιστ΄ & παρ. 2 ιζ΄ (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής της συμβάσεως και της εκδόσεως του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Ωστόσο, με βάση το διαχρονικό δίκαιο των συμβάσεων, σας διευκρινίζουμε ότι:

α) Για τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί έως και 31/12/2014 ή υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και δεν έχει πληρωθεί το συμφωνηθέν ποσό μέχρι τη λήξη του 2014 και εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής το 2015, πρέπει να διενεργηθεί κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..
β) Για τις συμβάσεις που έχουν μεν υπογραφεί μέχρι και την 31/12/2014, αλλά αφορούν τμηματική παροχή υπηρεσίας ή προμήθειας υλικών και η αποπληρωμή γίνεται σε μηνιαία βάση, ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ενοίκια, σίτιση, καθαριότητα, φύλαξη, προμήθεια υλικών θέρμανσης, προμήθεια αναλωσίμων υλικών, μεταφοράς μαθητών, πάγια αντιμισθία δικηγόρων, αντιμισθία ιδιωτών αιρετών, κοινόχρηστα, κ.λ.π.) δεν θα γίνεται από 01/01/2015 κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

Στις συμβάσεις που έχουν μεν υπογραφεί μέχρι και την 31/12/2014, αλλά η εκπλήρωσή τους έγινε ή θα γίνει κατά το έτος 2015 δεν θα γίνεται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..
Επίσης καταργείται το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου που υπολογιζόταν επί της κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, η διαπίστωση της οποίας θα γίνει με επιτόπιους προγραμματισμένους ελέγχους, από το αρμόδιο Τμήμα Ελεγκτών του Μ.Τ.Π.Υ..

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16