24 | 08 | 2019

Αθήνα 06/03/2014
ΥΠΕΡΓ.:40021/4996


ΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4242/2014.

 

Σχετ .: Το αριθμ . Φ .40021/ οικ .4284/175/24-02-2014 ( ΑΔΑ : ΒΙΕΡΛ - Υ 0 Η ) έγγραφο μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 50 τ. Α/28-2-2014, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4242/2014 « Ενιαίος φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, στο άρθρο 18 αυτού προβλέπονται τα ακόλουθα:

Παρ. 1Α

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, για την περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2015 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Παρ. 1Β

Η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος των ανέργων ηλικίας άνω των 29 έως και 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5του Ν. 2768/1999 (Α΄ 273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015.

Παρ. 1Γ

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, για την περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2015 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

Παρακαλούμε για ενημέρωση και εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16