Αθήνα 31/05/2010

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1086

ΘΕΜΑ: Εκπτώσεις από το συνολικό εισόδημα και μείωση του φόρου κατά 20%.  Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Διαχωρισμός στις βεβαιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.


 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, με την αριθ. πρωτ. Δ12Α/735/20-4-2010/ Πολ.1043/19.4.2010 διαταγή μας δόθηκαν οδηγίες στις ΔΟΥ, πώς θα γίνονται δεκτές οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών ταμείων στις περιπτώσεις που στις βεβαιώσεις αυτές δε διαχωρίζονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε γιατρούς - φυσικά πρόσωπα, οι οποίες αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για νοσηλεία και για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.τ.λ., οι οποίες μειώνουν το φόρο του φορολογουμένου κατά ποσοστό 20% αυτών.
Επειδή ο ανωτέρω διαχωρισμός ενδέχεται να μην έγινε και στις βεβαιώσεις που χορήγησαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι εργοδότες, για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, γίνεται δεκτό με την παρούσα, όπως η πιο πάνω διαταγή μας ισχύσει και για τους φορολογούμενους που θα προσκομίσουν βεβαιώσεις αυτών των φορέων.