Αθήνα 29/05/2024
Αρ. πρωτ.: 75505


ΘΕΜΑ: Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 19 του Ν. 5092/2024.

 

Αναφορικά με την διενέργεια ελέγχων επί αιγιαλών και παραλιών, σύνταξη εκθέσεων αυτοψιών - πορισμάτων και επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων, σας αναφέρουμε ότι η τήρηση των όρων των συμβάσεων παραχώρησης σε χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης κλπ ελέγχεται από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 5092/2024 με τους εξής τρόπους:

1) Με αυτοψία στον χώρο του αιγιαλού και της παραλίας.

Μετά τη διενέργεια της αυτοψίας συντάσσεται επιτόπου πόρισμα - έκθεση αυτοψίας με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, όταν αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με το προτυποιημένο έντυπο αυτού και επιδίδεται ή τοιχοκολλάται αμέσως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 5092/2024 .

2) Με εξ αποστάσεως φωτογραφική λήψη του χώρου του αιγιαλού και της παραλίας, ιδίως από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που λειτουργούν στον αέρα αυτόνομα ή τηλεκατευθυνόμενα (τηλεπισκόπηση) ή με αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων.

Η Κτηματική Υπηρεσία λαμβάνει το φωτογραφικό υποστηρικτικό υλικό και βάσει αυτού συντάσσει τα πορίσματα - εκθέσεις αυτοψίας, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και επιβάλλοντας κυρώσεις που περιγράφει ο νόμος.

Οι σχετικές πράξεις επιδίδονται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Περαιτέρω, για την εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 5092/2024 αναφορικά με τον υπολογισμό προστίμων, σας αναφέρουμε ότι η φράση «όπως προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10», που χρησιμοποιείται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 5092/2024 , αναφέρεται στον τύπο βάσει του οποίου υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο αντάλλαγμα, όπως αυτό εξειδικεύεται και, ενδεχομένως, τροποποιείται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 5092/2024 .

Η εξειδίκευση αυτή γίνεται σήμερα με την υπ΄ αριθμ. 60314 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2516/26.4.2024).

 

Η απόφαση αυτή, για την εξεύρεση του ανταλλάγματος, περιλαμβάνει και συντελεστή εξομάλυνσης, τον οποίο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι υπηρεσίες για τον υπολογισμό των προστίμων.