Αθήνα 21/05/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1080


ΘΕΜΑ: Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 5104/2024 (Α΄ 58).

 

 

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

 

Σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων υπόχρεων σε δήλωση των εισοδημάτων τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ΚΦΕ, μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

Για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης που προσυμπληρώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, ισχύουν τα οριζόμενα με την απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 67 του ΚΦΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκάστου φορολογικού έτους.

 

 

 

Άρθρο 2
Προσυμπλήρωση και κοινοποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

1. Η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.

Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 67 του ΚΦΕ, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.

2. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί ψηφιακά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΦΔ, την προ-συμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

 

 

 

Άρθρο 3
Δυνατότητα του φορολογούμενου να αντιταχθεί στην προσυμπληρωμένη δήλωση

 

1. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ΚΦΕ, εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

2. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ΚΦΕ, εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

 

 

 

Άρθρο 4
Οριστικοποίηση προσυμπληρωμένης δήλωσης και οίκοθεν προσδιορισμός του φόρου

 

1. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, δήλωση, άμεσα μετά την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 67 του ΚΦΕ.

2. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.

Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται οίκοθεν πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΦΔ.

3. Για τον τύπο και το περιεχόμενο της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση ισχύουν τα οριζόμενα για τον τύπο και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων του οικείου φορολογικού έτους.

4. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

 

 

 

Άρθρο 5
Καταβολή του φόρου

 

1. Ο φόρος που προσδιορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για το οικείο φορολογικό έτος.

2. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ ( παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3522/2006 ).

3. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ ( παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3522/2006 ).

 

 

 

Άρθρο 6
Διόρθωση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

 

1. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης αυτής, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 36 του ΚΦΔ και τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΚΦΔ.

Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

2. Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος μετά την έκδοση οίκοθεν πράξης προσδιορισμού φόρου, δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ΚΦΔ, επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

 

 

 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.