Open menu
19 | 06 | 2024

Αθήνα 29/12/2023
Αρ. πρωτ.: 113582


ΘΕΜΑ:
 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού βοηθήματος της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Α΄ 79).

 

 

 

Άρθρο 1
Δικαιούχοι ειδικού βοηθήματος

 

Το ειδικό βοήθημα που προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Α΄ 79), δικαιούνται οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, εφόσον:

α. η ποινή τους ήταν ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών και δεν διεκόπη με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης,

β. έχουν θετική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Διευθυντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.

2. Θύματα βίας - εμπορίας.

3. Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες.

4. Γυναίκες θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας.

5. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 (Α΄ 234), όπως προσετέθη με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 (Α΄ 49).

 

 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού βοηθήματος

 

Για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος απαιτείται οι ασφαλισμένοι του άρθρου 1:

1. να έχουν εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), ιδίως για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 1 με την αναφερόμενη ιδιότητα, και να διατηρούν την ιδιότητα των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 1 καθώς και την ιδιότητα του ανέργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,

2. να συγκεντρώνουν κατά μέγιστο όριο εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης με εισφορές υπέρ ανεργίας κατά τη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησής τους.

Ιδιαίτερα για τους ασφαλισμένους της περ. 1 του άρθρου 1, οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής,

3. να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 19 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75), ανεξαρτήτως του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.,

4. να μην είναι δικαιούχοι των επιδομάτων των άρθρων 14-27 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 185), των άρθρων 3-10 του Ν. 1545/1985 (Α΄ 91), της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 (Α΄ 185), της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), της ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), του άρθρου 18 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (Α΄ 79),

5. να μην έχουν λάβει το ειδικό βοήθημα εντός των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησής τους.

 

Άρθρο 3
Απόδειξη πλήρωσης προϋποθέσεων και δικαιολογητικά

 

Η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της παροχής διαπιστώνεται κατ΄ αρχάς κατόπιν οίκοθεν ελέγχου, βάσει των τηρούμενων στοιχείων της Δ.ΥΠ.Α. και διασταύρωσης με τα τηρούμενα στοιχεία λοιπών αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά: ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων, οι ασφαλισμένοι προσκομίζουν αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α.

 

 

 

Άρθρο 4
Ύψος ειδικού βοηθήματος

 

Το ειδικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ και ισούται με τριάντα επτά και πέντε δέκατα (37,5) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προσαυξάνεται δε κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του αιτούντος κατά την έννοια του άρθρου 33 του α.ν. 1846/ 1951 (Α΄ 179).

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία καταβολής

 

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου, η οποία υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ιδιαίτερα για τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Η αίτηση του ασφαλισμένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν.

Η ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων επισύρει την απόρριψη της αίτησής του και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, προκειμένου να διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2.

 

 

 

Άρθρο 6
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

 

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος των ανοικείως λαβόντων, και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190) με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (Α΄ 79).

 

 

 

Άρθρο 7
Καταργούμενες Διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

1. Τα Κεφάλαια V έως Χ της υπ΄ αρ. 30659/31.03.1989 απόφασης του Υπουργού Εργασίας (Β΄239), καταργούνται.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm