Open menu
11 | 12 | 2023

Αθήνα 16/11/2023
Αρ. πρωτ.: 107168


ΘΕΜΑ:
Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» και καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των εγγράφων δεσμεύσεων, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 του N . 5055/2023 (Α΄ 161) - Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 92568/10-10-2023 (Β΄ 5927) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

 

 

Άρθρο 1
Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής»

 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων δύνανται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» εφόσον αποστείλουν, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2023, έγγραφη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 5055/2023, για προϊόντα που παράγουν ή εμπορεύονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι βασικά για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή ή παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ζήτηση.

 

 

 

Άρθρο 2
Διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των εγγράφων δεσμεύσεων

 

1. Οι έγγραφες δεσμεύσεις του άρθρου 1 αποστέλλονται, από τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 5055/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2023.

2. Οι έγγραφες δεσμεύσεις του άρθρου 1 κοινοποιούνται στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις (υπεραγορές ή και άλλες επιχειρήσεις) και περιλαμβάνουν:

α) Τον μοναδικό κωδικό («barcode»), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης,

β) τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις,

γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένων των προωθητικών ενεργειών, κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον χρόνο της αποστολής της έγγραφης δέσμευσης,

δ) την τελευταία τιμή πώλησης προς κάθε αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση μέχρι και τη 19η Σεπτεμβρίου 2023 καθώς και τη νέα τιμή πώλησης.

3. Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται έγγραφες δεσμεύσεις δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της έγγραφης δέσμευσης.

4. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που έχουν νόμιμα υποβάλλει την έγγραφη δέσμευση της παρ. 1 να διαφημίζουν στο καταναλωτικό κοινό την ενέργειά τους αυτή, στο μέτρο που τηρούν την ως άνω δέσμευση.

5. Οι δεσμεύσεις του άρθρου 1 αποστέλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.

 

 

 

Άρθρο 3
Επισήμανση - Ειδικό σήμα

 

1. Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του ν. 5055/2023, διαχειριστικής περιόδου, εφόσον τους κοινοποιηθεί έγγραφη δέσμευση από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 5055/2023, τοποθετούν στον άμεσο χώρο (π.χ. ράφι) των διατιθέμενων προϊόντων ειδικό σήμα με τις προδιαγραφές της παρ. 2.

2. Το ειδικό σήμα φέρει τις επισημάνσεις και τα χρώματα που παρουσιάζονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

Το ειδικό σήμα έχει διαστάσεις 13 επί 16 εκατοστά του μέτρου (cm), είναι πλαστικοποιημένο και τοποθετείται κάθετα στην όψη του χώρου διάθεσης των προϊόντων.

2α. Στα καταστήματα με εμβαδόν χώρου πωλήσεων μικρότερο από 500 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), καθώς και σε όλα τα κλειστά ψυγεία το ειδικό σήμα της παρ. 2 τοποθετείται κάθετα στην όψη του χώρου διάθεσης των προϊόντων και έχει διαστάσεις 8 επί 8 εκατοστά του μέτρου (cm).

3. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 τοποθετούν το ειδικό σήμα το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές των εγγράφων δεσμεύσεων του άρθρου 2.

4. Η παράβαση της παρ. 1 τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος.

 

 

 

Άρθρο 4
Επιβολή κυρώσεων

 

Οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 5055/2023 , και της παρούσας, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.).

 

 

 

Άρθρο 5
Δικαστική προστασία

 

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 2717/1999 (Α΄ 97) περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

 

 

Άρθρο 6
Είσπραξη προστίμων

 

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον Ν. 4978/2022 (Α΄ 190) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).

 

 

 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm