Αθήνα 22/03/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1033


ΘΕΜΑ:
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023.

 

Ειδικά για το έτος 2023, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) παρατείνεται μέχρι και την 12η.4.2023.
 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.