Open menu
24 | 09 | 2022

Αθήνα 02/07/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2137

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 76, 85 και 86 του Ν.4796/2021 (Α΄63/17-4-2021)

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 76 , 85 και 86 του Ν.4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» (Α΄63/17.4.2021), ως ακολούθως:

1. Άρθρο 76 «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης νια προμήθεια πρώτων υλών»»

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 76 προβλέπεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του Ν. 4172/2013 (Α΄167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της.

Επίσης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Περαιτέρω, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

2. Άρθρο 85 «Χρηματοδότηση του διαχειριστή υποδομής - Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4408/2016 »

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 85 προστέθηκε τρίτο εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρο 8 του Ν.4408/2016 (Α΄ 135), ώστε η οριζόμενη σε αυτό χρηματοδότηση να είναι ακατάσχετη έως ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, για οφειλές αυτού και μη δεκτική συμψηφισμού για το ως άνω ποσοστό με οφειλές του εν λόγω διαχειριστή υποδομής προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία ή λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 85 ορίζεται ότι η ισχύς της ως άνω τροποποίησης άρχεται δύο (2) μήνες μετά από τη δημοσίευση του Ν.4796/2021 (Α΄63/17.4.2021).

3. Άρθρο 86 «Ρυθμίσεις νια την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις αποζημιώσεις φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου - Τροποποίηση του άρθρου 86 του Ν. 4530/2018 »

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 προστέθηκαν δύο εδάφια στην παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Ν.4530/2018 (Α΄ 59) και οι αποζημιώσεις για τις απαλλαγές της παρ. 1, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλονται στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) και στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), είναι ακατάσχετες έως ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) και για χρονικό διάστημα έως 31.12.2021 στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, για οφειλές αυτών και μη δεκτικές συμψηφισμού για το ως άνω ποσοστό, με οφειλές των εν λόγω φορέων προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία ή λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος του προηγούμενου εδαφίου για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι και την 31η.12.2022, με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του τρίτου εδαφίου 3 του άρθρου 86 του Ν.4530/2018 άρχεται δύο (2) μήνες μετά από τη δημοσίευση του Ν.4796/2021 (Α΄63/ 17.4.2021).

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm