Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 14/05/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2102

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τρίτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, δέκατου έκτου και τριακοστού πρώτου του ν. 4787/2021 (Α΄44/26-3-2021).

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων τρίτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, δέκατου έκτου και τριακοστού πρώτου του ν. 4787/2021 («Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών Θεμάτων και άλλες διατάξεις, Α'44/26-3-2021), ως ακολούθως:

1. Άρθρο τρίτο («Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών Θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

Με το άρθρο τρίτο του ν. 4787/2021 και ειδικότερα με την παράγραφο 6 αυτού, ορίζεται ότι η εισφορά των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου ιδίως του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α" 204), του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α" 93), του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών, ή δικαιωμάτων.

2. Άρθρο έκτο («Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε.»)

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4787/2021 προβλέπεται ότι τα καταβαλλόμενα ποσά αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου αυτού, την οποία δικαιούνται οι πρώην εργαζόμενοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, κατά το μέτρο που δεν έχει ήδη καταβληθεί, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Άρθρο έβδομο («Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021»)

Με το έβδομο άρθρο του ν. 4787/2021 τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021, Α' 17 (σχετική η εγκύκλιος Ε. 2059/2021), με την οποία τέθηκε ερμηνευτική διάταξη αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α' 246), που ρυθμίζει τη διανομή στους πιστωτές του προϊόντος ρευστοποίησης του ενεργητικού υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική διάταξη, όπως τροποποιήθηκε, κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α' 246), στις δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, και όλες εν γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας οι απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.

4. Άρθρο όγδοο («Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»)

Με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4787/2021 προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020, λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 29013/8-3-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β'900).
Η ως άνω ενίσχυση δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α'167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

5. Άρθρο δέκατο έκτο («Ορισμός του όρου «δελτίο» και ακατάσχετο ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.2961/2001»)

α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4787/2021 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2961/2001, Α' 266) και αναδιατυπώνεται ολόκληρη η παράγραφος 2. Με το νέο εδάφιο β' ειδικότερα, δίδεται ο ορισμός της έννοιας «δελτίο» (όπως αυτό έχει προβλεφθεί ήδη στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 ύστερα από την τροποποίησή της με το άρθρο 79 του ν. 4764/2020) και διευκρινίζεται ότι ως δελτίο νοείται ένα ή περισσότερα στοιχήματα που υποβάλλονται από τον παίκτη στο ίδιο χρονικό σημείο.
Προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα ανωτέρω, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Με το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α' 256) αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 άρθρου 60 του ως άνω Κώδικα και άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης των κερδών που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 (του ίδιου Κώδικα), ως προς τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., περιλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται μέσω των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, για τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, καθώς και για τα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι.

Τα κέρδη αυτά υποβάλλονται πλέον σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού (και όχι ανά στήλη), με νέους συντελεστές ως εξής:

Για κέρδη (ανά δελτίο) από 0 - 100 ευρώ δεν επιβάλλεται φόρος, ενώ για κέρδη 100,01 - 200 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2,5%, για κέρδη 200,01 - 500 ευρώ με συντελεστή 5,0% και

για κέρδη από 500 ευρώ και πάνω με συντελεστή 7,5%.

Ο νέος αυτός τρόπος φορολόγησης είχε προβλεφθεί αρχικά να ισχύσει από την 1η Μαρτίου 2021, αλλά στη συνέχεια τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 - που όριζε την προθεσμία αυτή - με το άρθρο 483 ν. 4781/2021 και παρατάθηκε ο χρόνος έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια, μέχρι την 1η Ιουλίου 2021.

Επομένως, από την 1η Ιουλίου 2021 τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες (όπως αναφέρονται πιο πάνω), θα υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιγνιδιού (και όχι πλέον ανά στήλη), με βάση τους νέους ως άνω συντελεστές.
β) Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4787/2021 προβλέπεται ότι κατ' εξαίρεση για το έτος 2021, το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Άρθρο τριακοστό πρώτο («Ισχύς»)

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4787/2021 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων πρώτου έως και πέμπτου του νόμου αυτού, καθώς και της κυρούμενης Σύμβασης είναι ειδικότερες και κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που περιέχει ρυθμίσεις αντίθετες με αυτές.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου 4787/2021 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 26-3-2021.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm