Open menu
05 | 12 | 2021

Αθήνα 29/12/2020
Αρ. πρωτ.: 20065


ΘΕΜΑ: Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα.

 

Άρθρο 1
Αντικείμενο απόφασης - περίοδος επιδότησης


1. Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του Ν. 2636/1998 (Α΄ 198), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
2. Η χορήγηση έκτακτης επιδότησης της παρούσας χορηγείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, σημεία (η) έως (ιβ).
3. Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις της παρ. 1 είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Εξαιρούνται της εφαρμογής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Προσδιορισμός αποζημίωσης και κατανομή στους δικαιούχους


1. Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 30 θέσεις και άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300 ευρώ.

Το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας έκτακτης επιδότησης

Τουριστικά Λεωφορεία

Τουριστικά Τρένα

Δυναμικότητα

έως 30 θέσεις

Από 30 θέσεις και άνω

 

Αποζημίωση (ευρώ)

2.400

3.600

2.000

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης δικαιολογητικά


1. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι καταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος.
β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος.
γ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτών, η αίτηση θα πρέπει να είναι είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον δικαιούχο είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
2. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και της υπ΄ αρ. 87618/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, ήτοι έχουν καταθέσει την ως άνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της) μαζί με τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αυτών.
3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm