Αθήνα 10/12/2020
Αρ. πρωτ.: 50055/1267


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/ 9-11-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός" και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» (Β΄ 5007).

 

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/9-11-2020 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός" και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» (Β΄ 5007), ως εξής:

Α. Μετά το άρθρο 3, προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Αποζημίωση ειδικού σκοπού των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση - εργοδότη από 18-9-2020 έως και 29-9-2020

 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες στις πληγείσες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020, είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76), από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, εφόσον:

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη για το χρονικό διάστημα χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
β) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το χρονικό διάστημα χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, και χορηγείται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις ημέρες που αντιστοιχούν στον μήνα αναφοράς κατά τις οποίες δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη.

Για την ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.»

Β. Μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4 Α, ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση -εργοδότη από 18-9-2020 έως και 29-9-2020


1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 3Α υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο:

«Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020 στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός" και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020»

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Η ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απολογιστικά ανά μήνα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1, οι δικαιούχοι δηλώνουν το ΑΦΜ, την επωνυμία και την έδρα/ υποκατάστημα της επιχείρησης - εργοδότη από την οποία λύθηκε η σύμβαση εργασίας τους με καταγγελία, τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 3Α της παρούσας πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων που τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ και στον ΟΑΕΔ.».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/9-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5007).».

 

{pdf=/docum/2020/kya_50055-1267-2020_par.pdf|100%|1020|native}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.