Open menu
18 | 06 | 2024

Αθήνα 10/04/2020
Αρ. πρωτ.:
1043783


ΘΕΜΑ:
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ενόψει των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί με σκοπό την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν χορηγηθεί για τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Για τις πληροφορίες οι οποίες ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4174/2013, στο πλαίσιο διαδικασίας επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου για αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/03/2020, παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους αποστολής των ζητηθέντων σε αντίγραφα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, καθίσταται δυνατή η αποστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων Ελεγκτικών Υπηρεσιών, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), αντιγράφων των σχετικών δικαιολογητικών (βιβλίων και στοιχείων καθώς και λοιπών εγγράφων), τα οποία ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των σχετικών επαληθεύσεων και την ολοκλήρωση της σχετικής υπόθεσης.

Τα απεσταλθέντα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του φορολογούμενου με την οποία θα δηλώνεται ότι τα ανωτέρω αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα.

Προς τούτο, απαιτείται η σάρωση ή η φωτογραφική απεικόνιση κ.λπ., των ως άνω ζητηθέντων και της Υπεύθυνης Δήλωσης, και μέχρι την έκδοση οδηγιών μας για τη διαδικασία παραλαβής της ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Δικτυακής Πύλης gov.gr.
Τα ως άνω αναφερόμενα ισχύουν για όσο εφαρμόζεται η με αριθμό ΔΔΑΔ 1037653 ΕΞ 2020/13.03.2020 (Β΄ 858) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.».
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες δύνανται εφόσον κριθεί σκόπιμο, ή δειγματοληπτικά μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων, να ζητούν την προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων που στάλθηκαν με τη διαδικασία της παρούσας.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ότι στάλθηκαν με την ως άνω διαδικασία πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4620/2019 (Α΄ 96) «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας», να αποστέλλει άμεσα σχετική αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν θίγουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 66, 68 παρ. 1 και 55 Α παρ. 1 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και την υποχρέωση για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα αρμόδια όργανα, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
2. Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων επιστροφής φόρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εγκυκλίου Ε.2140/2019 και της οδηγίας Ο ΔΕΛ Β 1102446 ΕΞ 2019, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων για παράταση ή αναστολή των προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύουν με την από 30/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) ή όπως τυχόν τροποποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.
3. Συναφώς, επισημαίνεται και η εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου άρθρου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 68) και της Ε.2037/23.3.2020 εγκυκλίου, για τις οποίες έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές οδηγίες της ΠΟΛ.1132/24.8.2017 και του ΔΕΛ Α 144738 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/19.9.2017 εγγράφου.
4. Τέλος, οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, καλούνται όπως συντονίζουν σχετικά και παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους προκειμένου κατά την περίοδο αυτή να προτάσσονται κατά προτεραιότητα έλεγχοι που αφορούν σε υποθέσεις επιστροφών φόρων.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm