Αθήνα 29/05/2019
Αρ. πρωτ.: 1077193


ΘΕΜΑ: Δυνατότητα αναδρομικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.


Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης αρχικής ή δήλωσης μεταβολής για ένταξη στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) με αναδρομική έναρξη ισχύος της ένταξης στο καθεστώς αυτό και προκειμένου για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ , όπως αυτό ισχύει από 1.1.2017 μετά την αντικατάστασή του με το Ν. 4410/2016, εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ οι αγρότες δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών.

H εγγραφή των αγροτών στο καθεστώς αυτό (ένταξη) στο Μητρώο TAXIS, γίνεται με την υποβολή του εντύπου Μ0.

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύουν (και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1201/2016), υπάρχει ανατρεπτική προθεσμία υπαγωγής, ήτοι η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς απαιτείται να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 30.1 εκάστου έτους.

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή, η υποβολή δήλωσης ένταξης στην οποία αναφέρεται ημερομηνία ένταξης προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, με σκοπό την αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς, και ο υποκείμενος έστω και αν τηρεί όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του ειδικού καθεστώτος εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (σχετ. απόφαση ΔΕΕ C-566/16).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ. 1251/2000 και Ε. 2012/2019 οι οποίες αναφέρονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο ομοίως με το ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 είναι ένα προαιρετικό καθεστώς (δηλαδή οι αγρότες μπορούν να επιλέξουν αντί την εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος το κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ), για την ένταξη στο καθεστώς αυτό υπάρχει ανατρεπτική προθεσμία υπαγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό δεν νοείται υποβολή δήλωσης μεταβολής που να μεταβάλει την αρχική ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41, καθόσον η ένταξη στο ειδικό αυτό καθεστώς είναι προαιρετικού χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι κατ΄ εξαίρεση η μοναδική περίπτωση για την οποία προβλέπεται η δυνατότητα για αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41, είναι προκειμένου να υποβληθεί αίτηση επιστροφής του φόρου με τον κατ΄ αποκοπή συντελεστή.

Συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης επιστροφής η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς με δηλούμενη ημερομηνία ένταξης τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για το φορολογικό αυτό έτος.
Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω και μόνο για σκοπούς ΦΠΑ, δεν προβλέπεται ούτε η δυνατότητα υποβολής αρχικής δήλωσης για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ με αναδρομική έναρξη ισχύος σε σχέση με το χρόνο υποβολής της, αλλά ούτε και η δυνατότητα μεταβολής της ημερομηνίας ένταξης σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί αρχική δήλωση ένταξης στο παρελθόν.