Αθήνα 18/03/2014
Αρ. πρωτ.: 1048002


ΘΕΜΑ:  Φόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4174/2013.

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι οι φόροι εισοδήματος, σύμφωνα με την προϊσχύουσα και την κείμενη νομοθεσία, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), είναι οι ακόλουθοι:

 1. Φόρος εισοδήματος με βάση τις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος:

Α. Φυσικών Προσώπων:

Β. Νομικών Προσώπων:

 • φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 - Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε 8 δόσεις

 1. Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος, με βάση τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενοι φόρων, όπως παρακράτηση σε:

 • μισθούς και συντάξεις

 • μερίσματα

 • τόκους

 • δικαιώματα

 • αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως αν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα

 • ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

 • υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

 • λοιπές περιπτώσεις (π.χ. άρθρα 60-64 του Ν.4172/2013 )

 1. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων διαφόρων περιπτώσεων

 2. Λοιποί προκαταβλητέοι φόροι εισοδήματος

 3. Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του Ν. 3790/2009)

 4. Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων ( άρθρα 2 του Ν. 3808/2009 και 5 του Ν. 3845/2010)

 5. Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών ( άρθρο 8 του Ν.2579/1998)

 6. Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων ( άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 3296/2004)

 7. Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων ( άρθρο 3 του Ν. 2954/2001)

 8. Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών ( άρθρο 10 του Ν. 3513/2006)

 9. Αυτοτελής φορολόγηση αποθεματικών ( παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 , όπως ισχύει)

 10. Φόρος πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία (Α΄ & Β΄ κατηγορίας) του Ν. 27/75- Καταβάλλεται σε 4 δόσεις

 11. Εισφορά εισαγόμενου συναλλάγματος (άρ. 45 του Ν. 4141/2013) - Καταβάλλεται σε 4 δόσεις

 12. Φόρος 10% των μερισμάτων εταίρων του άρ. 25 του Ν. 27/75 ( άρ. 45 του Ν. 4141/2013 )-Καταβάλλεται εφάπαξ

 13. Παροχή Ναυτιλιακών Κοινοτήτων ( άρ. 14 του Ν. 4223/2013 ) - Καταβάλλεται σε 2 δόσεις

 14. Φόρος υπεραξίας ακινήτων ( Ν. 2065/1992 )

 15. Περιπτώσεις άρθρου 13 του Ν.2238/1994