Open menu
25 | 09 | 2021
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 01/10/2013
Αρ. πρωτ.:  1149001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων του Ν.2112/1920.

Απαντώντας σε αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ (N.2238/1994) ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.
2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ , όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του N.3842/2010 , ορίζεται, ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ.γ΄ της παρ.4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:

α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ Α158),
β) το ν.2112/1920 (ΦΕΚ Α67),
γ) το άρθρο 94 του Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α235).

Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)

0-60.000

0%

60.001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

 

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ.γ΄ της παρ.4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την επιστροφή του φόρου στο δικαιούχο, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε υπερβαίνει αυτό που οφείλεται.
3. Με βάση τα αναφερόμενα στο 1064245/1364/Α0012/24.7.2003 έγγραφό μας, στην ΠΟΛ.1135/4.10.2010 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν τα άρθρα του Ν.3842/2010, διευκρινίστηκε, ότι όταν αποζημίωση απολυομένου καταβάλλεται από διαφορετικούς εργοδότες, το αφορολόγητο ποσό των 60.000 ευρώ αφαιρείται από το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούται ο απολυόμενος. Για το λόγο αυτό, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στο δεύτερο κ.λπ. εργοδότη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει το ποσό της αποζημίωσης που έχει εισπράξει από τον προηγούμενο εργοδότη και αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο των.60.000 ευρώ, η διαφορά μεταφέρεται για να αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον δεύτερο εργοδότη.
4. Με το Δ12Α 1007298 ΕΞ2013/14.1.2013 έγγραφό μας έγινε δεκτό, ότι η αποζημίωση του Ν.2112/1920 που καταβλήθηκε σε υπάλληλο και η οποία απορρέει από τη λύση της εργασιακής του σχέσης με την Τράπεζα Societe Generale εξ΄ αιτίας νέας πρόσληψης που του είχε γίνει την 1.3.2005, φορολογείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του παρόντος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη (προκειμένου για το αφορολόγητο όριο των 60.000 ευρώ) το ύψος της αποζημίωσης επίσης του Ν.2112/1920 που είχε καταβληθεί στον ίδιο υπάλληλο το 2004 εξαιτίας της λύσης της εργασιακής του σχέσης με τη Γενική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. βάσει προγενέστερης πρόσληψης που του είχε γίνει από την τελευταία.
5. Από την αίτησή σας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα προκύπτει, ότι εργαζόσασταν στην ATEbank μέχρι την 27.7.2012 οπότε και απολυθήκατε.

Στις 30.4.2013 εισπράξατε ποσοστό της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης. Στις 28.7.2012 συνάψατε νέα σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Ο νέος εργοδότης έβγαλε στις 19.7.2013 πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης με καταληκτική ημερομηνία την 30.11.2013, στο οποίο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η καταβολή σχετικής αποζημίωσης εθελούσιας αποχώρησης.
6. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η αποζημίωση εθελούσιας αποχώρησης που θα σας καταβληθεί από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στο έτος 2013 και η οποία απορρέει από τη λύση της εργασιακής σχέσης που είχατε βάσει της νέας πρόσληψης και της νέας σύμβασης που είχατε υπογράψει την 28.7.2012, θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του παρόντος χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσοστό της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης που εισπράξατε από την ATEbank στις 30.4.2013.

Η εν λόγω αποζημίωση απόλυσης απορρέει από τη λύση της προηγούμενης εργασιακής σχέσης που είχατε με την ATEbank και η οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος αποτελεί εισόδημα του οικ. έτους 2013 (χρήσης 2012) καθόσον η απόλυσή σας από την ATEbank έλαβε χώρα στις 27 Ιουλίου 2012.
Διευκρινίζεται τέλος, ότι τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημιώσεις απόλυσης από διαφορετικούς εργοδότες στους οποίους απασχολούνταν παράλληλα και δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm