Open menu
03 | 07 | 2022
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 28/05/2013

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1126

 

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται διαδικασία χορήγησης άδειας σε μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) πρόσωπα, για την πραγματοποίηση εισαγωγών, μη υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εμπορευμάτων, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο,
β) ο φόρος προστιθεμένης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισα­γωγής αλλά αναγράφεται στην περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. του εισαγωγέα,
γ) ο εισαγωγέας πραγματοποιεί εισαγωγές, μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων, ετήσιας στατιστικής αξίας ύψους τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ. Ειδικά για τα πρώτα πέντε έτη ένταξης του εισαγωγέα στο καθεστώς, η ετήσια στατιστική αξία προσδιορίζεται σε 120.000.000 ευρώ,
δ) ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτες χώρες.

Η χορήγηση της άδειας μπορεί να αφορά και Όμιλο εταιρειών.
Τα όρια που ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ υπολογίζονται κατά ημερολογιακό έτος με εξαίρεση το έτος ένταξης στο καθεστώς για το οποίο υπολογίζεται δωδεκάμηνη περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους.
3. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αντιστροφής της υποχρέωσης στις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο πωλητής είναι πρόσωπο μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και είτε του έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή είτε ανήκει σε Όμιλο οι επιχειρήσεις του οποίου συμμετέχουν στην άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και
β) ο πωλητής και ο αγοραστής των αγαθών να διαθέτουν Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας.

 

 

 

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται:

1. Πρόσωπο μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα: κάθε νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει εκτός Ελλάδος την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή μόνιμη εγκατάσταση.
2. Όμιλος εταιρειών: κάθε όμιλος που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες εταιρείες. Ως "ελέγχουσα εταιρεία" νοείται εταιρεία του Ομίλου που ασκεί επιρροή, άμεση ή έμμεση, σε άλλη εταιρεία που καλείται ελεγχόμενη λόγω των δικαιωμάτων κυριότητας, χρηματοοικονομικής συμμετοχής ή ειδικών κανόνων δικαίου.
3. Δικαιούχος της άδειας: πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών.
4. Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Economic Operator Registration): οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μη εγκατεστημένος στη χώρα μας ο οποίος επωφελείται από διευκολύνσεις όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας ή/και από απλουστεύσεις που προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες εφόσον πληροί τα κριτήρια του άρθρου 5α του καν. αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου - Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας.
5. Πιστοποιητικά ΑΕΟ: πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών σε οικονομικούς φορείς ώστε να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία, από διευκολύνσεις κατά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και προστασία και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 14η έως 14ια του καν. αριθμ. 2454/93 της Επιτροπής - Διατάξεις Εφαρμογής Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.
6. Αριθμός EORI (Economic Operator Registration Identification): μοναδικός αριθμός καταχώρησης και αναγνώρισης κάθε οικονομικού φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμεύει ως κοινό στοιχείο αναφοράς στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων με τις τελωνειακές αρχές σε όλη την Κοινότητα καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών των Κρατών - Μελών.
7. Α.Φ.Μ.: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου που χορηγείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
8. Στατιστική αξία εισαγωγών: η τιμή που πράγματι πληρώνεται ή πρέπει να πληρωθεί για τα εισαγόμενα αγαθά, εξαιρουμένων των αυθαίρετων ή πλασματικών αξιών, κατά τη στιγμή και στον τόπο όπου τα αγαθά διασχίζουν τα σύνορα του κράτους μέλους προορισμού και η οποία αναπροσαρμόζεται, όταν απαιτείται, κατά τρόπον ώστε να περιλαμβάνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης που απαιτείται για την παράδοση των αγαθών από τον τόπο αναχώρησής τους στα σύνορα του κράτους μέλους προορισμού (αξία CIF).
9. Νόμιμος εκπρόσωπος: οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζεται από τον αιτούντα ως υπεύθυνο ενώπιον των τελωνειακών και φορολογικών αρχών για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων που τη συνοδεύουν, για την υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας που απαιτείται για την έκδοση της άδειας καθώς και για την παρακολούθηση των προϋποθέσεων εφαρμογής της διαδικασίας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή.

 

 

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές


1. Αρμόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογής του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μετέπειτα παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας:
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ως αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, συνεπικουρούμενη από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας.
Ειδικότερα, οι ΕΛ.ΥΤ. Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των κριτηρίων της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, της συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις και της ύπαρξης ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρήσεων του δικαιούχου της άδειας.
2. Αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της διαδικασίας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών:

Η 1η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και η 2η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης ορίζονται, κατά περίπτωση, ως αρμόδιες αρχές για τη γενικότερη παρακολούθηση και ορθή εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, τη συγκέντρωση των στοιχείων εισαγωγών που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι της άδειας κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και την τήρηση αρχείου αδειών.
Οι ΕΛ.ΥΤ. Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζονται, κατά περίπτωση, ως αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κριτηρίου γ της παρ. 4α του άρθρου 29 του Ν. 2960/2001. Για να διαπιστωθεί ότι πληρείται το κριτήριο γ της παρ. 4α του άρθρου 29 του Ν. 2960/2001, η αξία των παραδόσεων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο της εισαγωγής χρόνο μειώνεται με το περιθώριο κέρδους ώστε να προσεγγίζει τη στατιστική αξία εισαγωγής.

Οποιαδήποτε μεταβολή του περιθωρίου κέρδους γνωστοποιείται άμεσα από τον δικαιούχο της άδειας στην αρμόδια αρχή έκδοσης.

3. Αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των μη εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκείμενων στο φόρο:

Η Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών ορίζεται ως αρμόδια για την απόδοση του Α.Φ.Μ. στις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις καθώς και για την εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αυτών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Άρθρο 4
Υποβολή αίτησης


1. Για τη χορήγηση άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και αντιστρο­φής της υποχρέωσης κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας υποβάλλεται αίτηση από το μη εγκατεστημένο στη χώρα μας πρόσωπο προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το υπό­δειγμα του εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα I.

i. Στην αίτηση δηλώνεται:

α) η επωνυμία του αιτούντος και ο αριθμός EORI του αιτούντος που του έχει αποδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με τις τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος και του νόμιμου εκπροσώπου του που έχουν αποδοθεί στη χώρα μας. Το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται για τον αιτούντα εφόσον πρόκειται για πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε.,
γ) πιστοποιητικά ΑΕΟ, εφόσον υπάρχουν, εκδοθέντα από αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας,
δ) τα τελωνεία εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων,
ε) ο τόπος όπου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος,
στ) ο τύπος κύριας λογιστικής καταχώρησης (σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή και το είδος του χρησιμοποιούμενου συστήματος και λογισμικού),
ζ) η εκτιμώμενη στατιστική αξία εισαγωγών σε ετήσια βάση,
η) εάν ο αιτών έχει καταδικαστεί στη χώρα εγκατάστασής του για σοβαρό αδίκημα συνδεόμενο με την οικονομική του δραστηριότητα ή τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης,
θ) ότι ο αιτών θα καταθέσει, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, φάκελο που θα περιλαμβάνει δικαιολογητικά έγγραφα ως προς τα ως άνω δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, τη ροή των εμπορικών συναλλαγών (τιμολόγηση εισαγομένων αγαθών και τιμολόγηση μεταγενέστερων παραδόσεων), τα εφαρμοζόμενα περιθώρια κέρδους καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, της συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις και της ύπαρξης ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρήσεων του αιτούντος.

ii. Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, στην αίτηση δηλώνεται:

α) η επωνυμία και ο αριθμός EORI όλων των εταιρειών του Ομίλου που τους έχουν αποδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με τις τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου όλων των εταιρειών του Ομίλου και του νόμιμου εκπροσώπου του Ομίλου, που έχουν αποδοθεί στη χώρα μας. Το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε.,
γ) πιστοποιητικά ΑΕΟ, εφόσον υπάρχουν, εκδοθέντα από αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας για όλες τις εταιρείες του Ομίλου,
δ) οι εταιρείες του Ομίλου που θα δραστηριοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας και η επωνυμία της εταιρείας/εταιρειών που θα υποβάλλουν διασάφηση εισαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή,
ε) η εκτιμώμενη στατιστική αξία εισαγωγών σε ετήσια βάση για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου,
στ) τα τελωνεία εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων,
ζ) ο τόπος όπου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις κάθε εταιρείας του Ομίλου,
η) ο τύπος κύριας λογιστικής καταχώρησης κάθε εταιρείας του Ομίλου (σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή και το είδος του χρησιμοποιούμενου συστήματος και λογισμικού),
θ) εάν για εταιρεία του Ομίλου υφίσταται καταδικαστική απόφαση για σοβαρό αδίκημα συνδεόμενο με την οικονομική της δραστηριότητα ή εάν εταιρεία του Ομίλου τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης,
ι) ότι ο αιτών θα καταθέσει, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, φάκελο που θα περιλαμβάνει:

- γενική περιγραφή της μητρικής εταιρείας και της στρατηγικής της,
- γενική περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του Ομίλου,
- γενική περιγραφή των εταιρειών του Ομίλου,
- γενική περιγραφή της ροής των εμπορικών συναλλαγών και της ροής των ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και τα εφαρμοζόμενα περιθώρια κέρδους,
- τα δικαιολογητικά έγγραφα για τα δηλωθέντα α-θ στην αίτηση στοιχεία,
- τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, της συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις και της ύπαρξης ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρήσεων του αιτούντος για κάθε εταιρεία του Ομίλου.

iii. Κατόπιν υποβολής της αίτησης και εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών υποβάλλεται από τον αιτούντα φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο (ι) της περίπτωσης i και στο σημείο (ι) της περίπτωσης ii της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν η αίτηση δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 1,
β) εάν ο αιτών έχει καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα, συνδεόμενο με την οικονομική του δραστηριότητα ή τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο υπο­βολής της αίτησης. Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, το εν λόγω στοιχείο ισχύει για κάθε εταιρεία του Ομίλου,
γ) εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούντος, έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα.

3. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η αρμόδια αρχή έκδοσης γνωστοποιεί εγγράφως στον αιτούντα την αποδοχή της αίτησης.
4. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αρμόδια αρχή έκδοσης γνωστοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης της αίτησης.

 

 

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας

 

1. Οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή περιλαμβάνουν:

- ικανοποιητικό ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις,
- ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρήσεων,
- αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα.

2. Το ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις θεωρείται ικανοποιητικό αν κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης δεν έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας από κανένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) τον αιτούντα
β) τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, Το ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό, όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή κρίνει τυχόν υπάρχουσες παραβάσεις αμελητέες σε σχέση με τον αριθμό ή τον όγκο των τελωνειακών δραστηριοτήτων και ότι αυτές δεν δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την καλή πίστη του αιτούντος.

3. Ο αιτών διαθέτει ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων σε περίπτωση που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής που εφαρμόζονται στο κράτος στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις
β) διαθέτει σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης που επιτρέπει την διάκριση των κοινοτικών και μη κοινοτικών εμπορευμάτων
γ) διαθέτει διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, κατάλληλη για τη διαχείριση της διακίνησης των εμπορευμάτων, καθώς και εσωτερικούς ελέγχους
δ) διαθέτει κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της τεχνολογίας της πληροφορικής που χρησιμοποιεί, για την προστασία του μηχανογραφικού του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση και τη διασφάλιση των εγγράφων του.

4. Η προϋπόθεση περί της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας του αιτούντος θεωρείται ότι πληρούται εφόσον η φερεγγυότητά του αποδεικνύεται για τα τρία τελευταία χρόνια.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα νοείται μια υγιής οικονομική κατάσταση που είναι επαρκής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αιτούντος, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των χαρακτηριστικών του είδους της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Όταν έχουν παρέλθει λιγότερα από τρία χρόνια από την έναρξη δραστηριότητας του αιτούντος, η χρηματοπιστωτική του φερεγγυότητα κρίνεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες.

5. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αποδεικνύονται με την προσκόμιση εκ μέρους του αιτούντα πιστοποιητικού ΑΕΟ που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών του τόπου εγκατάστασής τους ή με προσκόμιση πιστοποιητικού ΑΕΟ που έχει εκδοθεί βάσει διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της τρίτης χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας η οποία προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ΑΕΟ ή με έγγραφα τελωνειακών, φορολογικών και άλλων επίσημων αρχών του Κράτους εγκατάστασης του αιτούντος.
Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή πρέπει να πληρούνται για κάθε εταιρεία του Ομίλου.

 

 

Άρθρο 6
Έκδοση άδειας


1. Η αίτηση διαβιβάζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και Φορολογίας.
2. Εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία α-η της περίπτωσης i και α-θ της περίπτωσης ii της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας δύναται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να χορηγεί προέγκριση της άδειας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών με σκοπό την δυνατότητα έναρξης πραγματοποίησης συναλλαγών. Προέγκριση της άδειας δεν μπορεί να χορηγηθεί στην περίπτωση που ο αιτών είναι πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε.
Η διοικητική πράξη που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την προέγκριση της άδειας γνωστοποιείται στον αιτούντα και στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές.
3. Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. διαβιβάζει την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτήν στην αρμόδια, κατά περίπτωση, ΕΛ.ΥΤ. Αττικής και Θεσσαλονίκης με σκοπό τον έλεγχο των δηλωθέντων στην αίτηση πληροφοριών καθώς και τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 5. Η αρμόδια ΕΛ.ΥΤ. μετά την επεξεργασία και τον έλεγχο των στοιχείων εισηγείται περί της έγκρισης χορήγησης της άδειας ή απόρριψης αυτής προς τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτή του σχετικού φακέλου.
4. Η άδεια χορηγείται από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου της περίπτωσης iii της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
5. Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα II της παρούσας και κοινοποιείται στον αιτούντα.
6. Η άδεια γνωστοποιείται άμεσα στις εμπλεκόμενες τελωνειακές και φορολογικές αρχές, τις αρμόδιες ΕΛ.ΥΤ. και τις Τελωνειακές Περιφέρειες.
7. Η άδεια τίθεται σε ισχύ εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της και διαρκεί μέχρι την ανάκλησή της.
8. Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της άδειας γνωστοποιείται άμεσα από τον δικαιούχο της άδειας στην αρμόδια αρχή έκδοσης.

 

 

Άρθρο 7
Απόρριψη αίτησης άδειας


Η αρμόδια αρχή δεν προβαίνει στην έκδοση της άδειας όταν διαπιστωθεί από τον έλεγχο των στοιχείων της αίτησης και των δικαιολογητικών αυτής ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας.
Σε περίπτωση απόρριψης της άδειας, η αρμόδια αρχή έκδοσης προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

α) κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους επί των οποίων προτίθεται να βασίσει την απόρριψη αυτή και του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε, η παραλαβή της έγγραφης κοινοποίησης,
β) σε περίπτωση που και μετά την έκθεση των απόψεων του αιτούντα κατά τα ανωτέρω, εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης, η αρμόδια αρχή έκδοσης κοινοποιεί με αιτιολογημένη απόφασή της στον αιτούντα, τους λόγους απόρριψης της άδειας και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 

 

Άρθρο 8
Ανάκληση άδειας


Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια αρχή έκδοσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν διαπιστώνεται, από τον έλεγχο που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους από τις αρμόδιες ΕΛ.ΥΤ., ότι δεν πληρούνται ή καταστρατηγούνται τα κριτήρια β και γ της παραγράφου 4α του άρθρου 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα,
β) όταν έχουν διαπραχθεί σοβαρές παραβάσεις σχετικά με την τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία από τον δικαιούχο της άδειας,
γ) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η ανάκληση της άδειας παράγει έννομα αποτελέσματα από την επόμενη μέρα της γνωστοποίησής της.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

 


Άρθρο 9
Διαδικασία Χορήγησης Α.Φ.Μ

 
1. Για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στα πρόσωπα που χορηγείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 1 εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1113/2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
2. Ειδικά για τους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, η συμπλήρωση της δήλωσης του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης Υπουργού Οικονομικών προσαρμόζεται στα στοιχεία των προσώπων αυτών.

Η ανωτέρω δήλωση μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την οριστική έγκριση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 1.

Για λόγους ταυτοποίησης, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό από τη φορολογική αρχή της χώρας που είναι εγκατεστημένα από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία που δηλώνονται για την έναρξη των εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

"Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.".

 

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. γνωστοποιεί τον Α.Φ.Μ. του υποκειμένου στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

 

 

 

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο προσώπων που πραγματοποιούν παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας


1. Ο πωλητής εκδίδει φορολογικό στοιχείο στο οποίο αναγράφει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ο οποίος δεν εισπράττεται, τον αριθμό της παρούσας απόφασης καθώς και τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
2. Ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας αποδίδεται από τον αγοραστή με την περιοδική του δήλωση, με την οποία ασκείται συγχρόνως και το δικαίωμα έκπτωσης.
3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην άδεια του άρθρου 1, υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1113/2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α.
4. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν καταστάσεις με τα στοιχεία πελατών προμηθευτών, για σκοπούς διασταύρωσης των συναλλαγών. Ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των καταστάσεων αυτών θα οριστεί με νεώτερη υπουργική απόφαση.

 

 

 

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις νόμιμου εκπροσώπου


1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου της άδειας υποχρεούται να συνδράμει τις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές με την υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας που απαιτείται για την εφαρμογή της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας καθώς και για τον έλεγχο του κριτηρίου δ της παρ. 4α του άρθρου 29 του Ν. 2960/2001.
2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου της άδειας υποχρεούται να έχει διαθέσιμα προς έλεγχο στο αρχείο του τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται μετά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.

 

 

Άρθρο 12
Ειδικό Βιβλίο Αδειών

 

1. Στην 1η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και στη 2η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης καθώς και στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών για τις ανάγκες παρακολούθησης των αδειών αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και αντιστροφής της υποχρέωσης του φόρου για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας τηρείται Ειδικό Βιβλίο στο οποίο καταγράφονται χρονολογικά και κατά αύξοντα αριθμό οι άδειες που εκδίδονται και οι άδειες που ανακαλούνται.
2. Στην 1η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και στη 2η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης τηρείται αρχείο παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας αναστολής της καταβολής του Φ.Π.Α. για κάθε δικαιούχο άδειας, το οποίο περιλαμβάνει την άδεια και ανά έτος τα στοιχεία εισαγωγών και τις εκθέσεις ελέγχου του κριτηρίου γ της παρ. 4α του άρθρου 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που πραγματοποιούνται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, ΕΛ.ΥΤ.

 

 

Άρθρο 13
Διενέργεια ελέγχων


Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και αντιστροφής της υποχρέωσης του φόρου για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας καθώς και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της παρούσας διενεργούνται:

α) από τις αρμόδιες ΕΛ.ΥΤ. τακτικοί και μη τακτικοί έλεγχοι τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια καθώς και στη 17η Δασμολογική Διεύθυνση (Τμήμα Ε΄: Φ.Π.Α. εισαγωγών - εξαγωγών),
β) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων έλεγχοι τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιούνται στη 14η Διεύθυνση Φ.Π.Α.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Ισχύς

 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm