Αποσταγματοποιοί

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Α. 1166/2023. Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. 01 Νοεμβρίου 2023
Α. 1161/2022. Οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα - Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας απόσταξης των εν λόγω πρώτων υλών στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2969/2001 (Α΄ 281), καθώς και της απόδοσης αυτών σε λ 16 Νοεμβρίου 2022
Α. 1130/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1102/27.07.2022 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2969/2001 (Α΄ 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σ 10 Οκτωβρίου 2022
Ε. 2061/2022. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών. 18 Σεπτεμβρίου 2022
Ε. 2072/2022. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών. 18 Σεπτεμβρίου 2022
Α. 1102/2022. Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 (Α΄281), των όρων, των π 01 Αυγούστου 2022
Ε. 2090/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 «Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση» του ν.4797/2021 (Α΄66). 07 Μαϊος 2021
Ε. 2063/2021. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1042/24-02-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και 29 Μαρτίου 2021
Α. 1042/2021. Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. 08 Μαρτίου 2021
Ε. 2042/2021. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 35 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων» του ν.4772/2021 (Α΄17) 22 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2034/2021. Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1016 /25-01-2021 (Β΄333) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 09 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2029/2021. Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών. 05 Φεβρουαρίου 2021
ΑΑΔΕ. 30/003/000/40/2021. Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας. 21 Ιανουαρίου 2021
ΚΥΑ. 3013/303304/2020. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1723/179088/3.7.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764) 11 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 30/003/000/4039/2020. Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής, Ερεσού - Αντίσης, και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου. 06 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 30/003/000/4040/2020. Απόσταξη σύκων και αποσύκων από μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου. 06 Νοεμβρίου 2020
Ε. 2156/2020. Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) 07 Οκτωβρίου 2020
Ε. 2159/2020. Κοινοποίηση της υπ ́αριθμ. 2499/258466/18-09-2020 (Β ́4129) ΚΥΑ για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης. 07 Οκτωβρίου 2020
ΔΕΔ. 1881/2020. Λογιστικές διαφορές - Ζημιές από ανεπ. Είσπραξης πελάτες - Έξοδα εκτελωνιστών. 21 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2121/2020. Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 και των Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 1723/179088/03-07-2020 (Β΄2764), 1869/191097/14-07-2020 (Β΄2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β΄2950) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης. 31 Ιουλίου 2020
Ε. 2091/2020. Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και τω 26 Ιουνίου 2020
Α. 1129/2020. Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. 08 Ιουνίου 2020