Open menu
09 | 05 | 2021

Αθήνα 23/02/2016
Αρ. πρωτ.:
 
8823


ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Εγκυκλίου «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ του Ν. 4354/2015»


Κατόπιν δημοσίευσης του Ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), με ημερομηνία εφαρμογής 1/1/2016, σας ενημερώνουμε σχετικά με τα ποσοστά κράτησης ανά είδος αποδοχών.
Σας παρουσιάζουμε παρακάτω το νέο επεξηγηματικό πίνακα, με παράδειγμα εφαρμογής, προς διευκόλυνση των υπολόγων εκκαθαριστών μισθοδοσίας των πολιτικών υπαλλήλων - μετόχων του Ταμείου μας για την εφαρμογή των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων μετά την ισχύ του προαναφερόμενου Νόμου:

ΑΡΘΡΟ

Ν. 4354/15

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.

14 Βασικός Μισθός 4 %
15 Οικογενειακή παροχή 1 %
16 Επίδομα Θέσης Ευθύνης (με απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου) 4 %
16 Επίδομα Θέσης Ευθύνης (με ανάθεση ή αναπλήρωση) 1%
17 Αποζημίωση συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση θέσεων εργασίας 2 %
18 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1 %
19 Επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών 1 %
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ποσό 140,80 € αρ. 2 Ν. 3513/2006 4 %
20 Υπερωριακή εργασία 2 %
21 Αμοιβές συλλογικών οργάνων 2 %
22 Κάθε είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών 2%
23 Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής 2 %
27.1 Προσωπική διαφορά (σύμφωνα με το Ν. 4354/2015) 2%
27.2 Αύξηση του Βασικού Μισθού (επί ολόκληρου του ποσού αυτής από 1/1/2016) βλ. παράδειγμα παρακάτω 4%
32 EUROCONTROL (αρ.34 και 34α Ν.2682/1999) Εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής (αρ. 20 Ν. 2606/1998), έξοδα και αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για μετάθεση σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν. 2266/1994), οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές ( αρ. 72 Ν. 3528/2007) 2 %

 

Παράδειγμα κράτησης 4% στο Βασικό Μισθό (στην περίπτωση που προκύπτει με τις νέες διατάξεις αύξηση στις αποδοχές του υπαλλήλου):
Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας ο οποίος κατά την 31/12/2015 , λάμβανε Β.Μ 1.100€ οικογενειακή παροχή 50 € και υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011 250€. Με το νέο μισθολόγιο Ν.4354/2015, δικαιούται Β.Μ 1.200€, οικογενειακή παροχή 50€ και προσωπική διαφορά 250€ .
Δεδομένου ότι στο ανωτέρω παράδειγμα έχουμε αύξηση του βασικού μισθού (100), αυτή θα καταβληθεί σταδιακά σε 4 έτη (1/4 της αύξησης για κάθε έτος). Συνεπώς ο εν λόγω υπάλληλος λαμβάνει νέο Β.Μ 1.125€ για το πρώτο έτος, οικογενεικό επίδομα 50€ και προσωπική διαφορά 250€.
Αναλυτικότερα:

  • Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 λαμβάνει Β.Μ 1.200-75=1.125 €

  • Από 1.1.2017 έως 31.12.2017 λαμβάνει Β.Μ 1.200-50=1.150 €

  • Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 λαμβάνει Β.Μ 1.200-25=1.175 €

  • Από 1.1.2019 και εφεξής λαμβάνει Β.Μ 1.200 €

Η υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση 4% θα γίνεται σε ολόκληρο το Β.Μ. των 1.200 € από 1.1.2016, δηλαδή στο Β.Μ. του νέου κλιμακίου του, χωρίς να αφαιρείται η αύξηση που θα καταβληθεί σταδιακά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019.
Στην περίπτωση που οι νέες αποδοχές του υπαλλήλου περιλαμβάνουν, εκτός από το βασικό μισθό και άλλο είδος αποδοχών, τότε θα ακολουθηθεί η ίδια ανωτέρω διαδικασία και η υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση θα γίνει στο ποσοστό ανά είδος αποδοχών, όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.
Σημειώνουμε ότι ο υπολογισμός του μερίσματος που θα δοθεί κατά τη συνταξιοδότηση, θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4052/2012 αρ. 138 παρ. 4, δηλαδή (α) για το χρονικό διάστημα έως 31/10/2011 με βάση το Β.Μ. του ΜΚ ή βαθμού και του χρονοεπιδόματος που έφερε ο υπάλληλος την 31/10/2011και (β) για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί από 1.11.2011 και μέχρι την έξοδο, ο Β.Μ. του Μ.Κ. ή βαθμού και του χρονοεπιδόματος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόμενα δίνουν ποσό α΄υπομερίσματος, ενώ το β΄ υπομέρισμα υπολογίζεται με βάση τις τυχόν άλλες αποδοχές που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές (π.χ. επίδομα θέσης ευθύνης, ποσό 140,80 κ.λ.π.). Σημειώνουμε δε ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 422/81 αρ. 2, όπως ισχύει σήμερα και Π.Δ. 94/2011 αρ. 2, αποστολή του Ταμείου είναι η κατά αναλογία των καταθέσεων του κάθε μετόχου παροχή μερίσματος ή άλλου βοηθήματος στους μετόχους του Ταμείου και τις οικογένειες τους.
Σας διευκρινίζουμε ότι σε περιπτώσεις αργίας ή διαθεσιμότητας υπαλλήλου-μετόχου, παρ. 3, 4 του αρ.25 του Ν.4354/2015, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ πρέπει να γίνονται κανονικά στο σύνολο των αποδοχών του σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.29 του ΠΔ 422/81 και όχι στις μειωμένες αποδοχές τις οποίες δικαιούται.
Επίσης, σε περιπτώσεις άδειας άνευ αποδοχών πέραν του μηνός, έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου-μετόχου να καταβάλλει μετά από αίτησή του τακτικές κρατήσεις για ολόκληρο το διάστημα ή μέρος αυτής, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός ως συντάξιμος κατά τον κανονισμό του μερίσματος.
Κατά τα λοιπά θέματα που αφορούν τα εν ισχύ ειδικά μισθολόγια, εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση οι κρατήσεις που αναγράφονται στον προαναφερθέντα «Οδηγό Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.».
Επισημαίνουμε επίσης ότι, οι αναφερόμενοι στον οδηγό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ πίνακες κρατήσεων υπαλλήλων που δε μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου καθώς και κρατήσεων επί δαπανών Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, κλπ., έχουν πάψει να ισχύουν από 1/1/15 λόγω κατάργησης των πόρων του ΜΤΠΥ, σύμφωνα με το Ν. 4254/2014 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ. 2 ιστ΄ & παρ. 2 ιζ΄(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω από 1/1/2016 και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm