24 | 08 | 2019

Αθήνα 22/07/2015
Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ46/264/1242115

ΟΑΕΕ 15

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 4144/2013 στους ασφαλισμένους-συνταξιούχους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας.

ΣΧΕΤ.: α. Τα αρ. πρωτ. Φ.62320/40830/2494/3.4.2015 και Φ.60000/5001/563/23.4.2015 έγγραφα της ΓΓΚΑ β. Η αρ. 30/2013 εγκύκλιος της Διοίκησης

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4144/2013 , ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 και του Π.Δ. 33/1979, όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωμάτια σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 το Π.Δ. 258/2005 . Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προσώπων έχουν δοθεί με την αρ. 30/2013 εγκύκλιο της Διοίκησης.
2. Με αφορμή ερωτήματα περιφερειακών υπηρεσιών σχετικά με την ισότιμη ή διαφορετική αντιμετώπιση ασφαλισμένων - συνταξιούχων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας, στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η υπηρεσία μας απευθύνθηκε με σχετικά ερωτήματα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με τα αρ. πρωτ. Φ.62320/40830/2494/3.4.2015 και Φ.60000/5001/563/23.4.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου διευκρινίστηκε ότι:
Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4144/2013 δεν προκύπτει οποιαδήποτε διάκριση ως προς την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ μεταξύ ασφαλισμένων ή συνταξιούχων ελληνικών ασφαλιστικών φορέων και ασφαλισμένων ή συνταξιούχων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει σκοπό και αντικείμενο την απλούστευση του ασφαλιστικού καθεστώτος των προσώπων αυτών με οικονομικά κριτήρια, και ως εκ τούτου δεν νοείται απόκλιση από την αρχή της ίσης μεταχείρισης που υλοποιείται με το άρθρο 4 του ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004 και διατρέχει οριζόντια όλες τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τρίτες χώρες.
3. Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας, που δραστηριοποιούνται ατομικά ως ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 και του Π.Δ. 33/1979, όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωμάτια, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Παρακαλούμε της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16