Open menu
06 | 07 | 2020

Αθήνα 18/02/2014
Αρ. πρωτ.: 

OAEE 5


ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος.


Όπως είναι γνωστό, οφειλές που προκύπτουν από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, δεν παρακολουθούνται μηχανογραφικά και, μέχρι σήμερα, δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ1 & ΙΑ2 του Ν. 4152/2013 .

Με την αρ. 569/50/21-11-2013 απόφαση του Δ.Σ. δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους, που δεν έχουν καμία άλλη οφειλή, να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες εισφορές από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος.

Με το παρόν, παρέχονται οδηγίες- διευκρινήσεις και ορίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι υπαγωγής

Σε ρύθμιση εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή).

Οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος

Ρυθμίζονται οφειλές που προκύπτουν αποκλειστικά από αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις:

- Ενοποίησης Μητρώων

- Αποχαρακτηρισμών

- ΛΑΦΚΑ

- Αναδρομικής ανακατάταξης ασφαλιστικής κατηγορίας

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις ένταξης στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια» ρύθμιση.

Όροι ρύθμισης

Ισχύουν οι γενικοί όροι ένταξης στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια» ρύθμιση, με τις εξής διαφορές:

- Δεν πρέπει να υφίσταται καμία άλλη οφειλή (εντός ή εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος).

- Δεν πρέπει να υφίσταται ενεργή ρύθμιση («χειρόγραφη» ή «μηχανογραφημένη»).

- Ειδικά για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή», δεν παρέχεται δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης των διαφορών Α΄ εξαμήνου 2013.

Θα πρέπει να καταβάλλονται οι απαιτητές διαφορές από 1.1.2013 και εφεξής.

Διαδικασία - Ενέργειες

• Για την ένταξη στις ρυθμίσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

• Εκδίδεται απόφαση ρύθμισης, κατά τα γνωστά. Έχουν δημιουργηθεί τέσσερα υποδείγματα αποφάσεων τα οποία αποστέλλονται συνημμένα. Συγκεκριμένα:

Υπόδειγμα 1. Σχέδιο απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή»

Υπόδειγμα 2. Σχέδιο απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» (Εφάπαξ)

Υπόδειγμα 3. Σχέδιο απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» (Μη ενεργών ασφαλισμένων)

Υπόδειγμα 4. Σχέδιο απόφασης υπαγωγής στην «Πάγια» ρύθμιση

• Η καταβολή της Α΄ δόσης και των επόμενων δόσεων γίνεται εντός των Περιφερειακών Υπηρεσιών, κατά τα γνωστά.

Επισημαίνεται η υποχρέωση ελέγχου των τρεχουσών εισφορών πριν την είσπραξη μηνιαίων δόσεων.

• Χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, κατά τα γνωστά, ως συνημμένο υπόδειγμα 5.

• Για τη δυνατότητα καθυστέρησης δόσης, τους όρους απώλειας, τη χορήγηση παροχών, πιστοποιητικού οφειλής, κ.λ.π. ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί.

• Η καταχώρηση της ρύθμισης στο Μηχανογραφικό Σύστημα εισφορών και των πληρωμένων δόσεων, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

Υπολογισμός οφειλής

• Ο υπολογισμός της προσαύξησης από 1.1.2013 προκύπτει από τον τύπο: Προσαύξηση = Κύρια Οφειλή χ Επιτόκιο χ Μήνες/12

Όπου:

Κύρια οφειλή = Εισφορές Κλάδου Σύνταξης, Κλάδου Υγείας, υπέρ ΕΛΕ-ΕΛΕΕ, ΕΛΑ, χωρίς επιβαρύνσεις

Επιτόκιο = 8,25%

Μήνες = Μήνες καθυστέρησης έως τον προηγούμενο μήνα της αίτησης

12 = Σταθερό

• Ο υπολογισμός του τόκου αποπληρωμής προκύπτει από τον τύπο:

Τ= {ν *Κ * ε * (1+ε) ? ν / [ (1+ε) ?ν]-1} - Κ

Όπου:

Κ = Κύρια Οφειλή (ως ανωτέρω)

ν = Πλήθος μηνιαίων δόσεων ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής

ε = Επιτόκιο = 8,25%

Προς διευκόλυνση, παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού του τόκου στην επιλογή

aris ->info ->Ασφαλισμένοι -> Υπολογισμός τόκου

Η νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, αποσκοπεί στη διευκόλυνση ασφαλισμένων - οφειλετών που εκφράζουν την πρόθεση να εξοφλήσουν με ευνοϊκούς όρους εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες οφειλές από διαφορές ασφαλιστικής κατηγορίας και οι οποίοι είναι συνεπείς μέχρι σήμερα στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού οφείλουν να ενημερώνουν για τη νέα δυνατότητα τους ασφαλισμένους αρμοδιότητάς τους , ενθαρρύνοντας την ένταξή τους σε καθεστώς ρύθμισης.

Για τη δυνατότητα ρύθμισης εισφορών από αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας σε ασφαλισμένους που έχουν επιπλέον οφειλές ή βρίσκονται σε ρύθμιση «ενεργή», θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Της παρούσης να λάβει γνώση, με ευθύνη του Προϊστάμενου, ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm