20 | 07 | 2019

ΙΚΑ.: Υπολογισμός σύνταξης

Η λειτουργία του εργαλείου "Υπολογισμός Βασικού Ποσού Σύνταξης" αναστέλλεται διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02, επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Σχετική εγκύκλιος 120/2004