Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 27/01/2023
ΥΠΕΡΓ.: 9311


ΘΕΜΑ:
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Ε΄ του μέρους Β΄ του Ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.» (Β΄ 75) (άρθρα 33-42).

 

 

Κατόπιν ερωτημάτων που ανακύπτουν σχετικά με τους φορείς που διενεργούν επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.), η οποία παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος, χρηματοδοτούμενο ή επιδοτούμενο εν μέρει ή εν όλω από ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή διεθνείς πόρους, παρέχονται με την παρούσα οι εξής διευκρινίσεις:
 


Α. Στο Κεφάλαιο Ε΄ «Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση» του Ν.4921/2022 (άρθρα 33-42)1, καθορίζονται τα κάτωθι:

• ο ορισμός της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία παρέχεται από επιλέξιμους παρόχους, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 33),
• οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων εκ των προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 34),
• η θέσπιση του «ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων», για κάθε καταρτιζόμενο, στον οποίο πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 35),
• η σύσταση του Μητρώου επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς τους και το πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας τους (άρθρα 36-38),
• ο ορισμός των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης στο πλαίσιο της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 39),
• η ίδρυση της «Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες» ως κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 40),
• οι προϋποθέσεις παροχής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο πλαίσιο προγράμματος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 41),
• η δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δημιουργείται ή αξιοποιείται σε προγράμματα κατάρτισης (άρθρο 42).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδίως το άρθρο 33, καθίσταται σαφές ότι ο νόμος ρυθμίζοντας τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ρυθμίζει κάθε κατάρτιση που παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται ή επιδοτείται εν μέρει ή εν όλω από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους.

Επομένως, το κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή ή όχι στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4921/2022 δεν είναι ο φορέας που διενεργεί την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αλλά η χρηματοδότηση της εν όλω ή εν μέρει, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους.

Εξαιρούνται ρητώς μόνο δύο περιπτώσεις κατάρτισης:

α) Η κατάρτιση που χρηματοδοτείται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Λ.Ε.Κ.) και

β) η κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Παράλληλα το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται από την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του νόμου καθώς ως πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ ορίζεται η έλλειψη ενός συστήματος «αξιολόγησης των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο είναι απαραίτητο ιδίως εν όψει των σημαντικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα εισρεύσουν για το αντικείμενο αυτό.» Στην παρουσίαση του άρθρου 33 προκύπτει ότι η Δ.ΥΠ.Α. ασκεί αρμοδιότητα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (μέσω της τήρησης του μητρώου και της αξιολόγησης των παρόχων) σε συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη με αριθμ. 82759/29-8-2022 απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε) (Β΄ 4581), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει2 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση άρθρων του κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4921/20223 προκύπτει ότι η ΔΥΠΑ έχει την αρμοδιότητα προκήρυξης επιδοτούμενων προγραμμάτων Σ.ΕΚ., χωρίς να αποκλείεται η προκήρυξη αυτών από άλλους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ.
Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι η επιδοτούμενη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση διενεργείται κατά τον τρόπο και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται αναλυτικώς στα άρθρα 33 έως 42 του Ν. 4921/2022 από όλους τους φορείς που διενεργούν Επιδοτούμενη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ανεξαρτήτως αν αυτή παρέχεται από τη Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο αρμόδιο φορέα στους οποίους περιλαμβάνεται κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο δεσμεύεται να ακολουθεί τη διαδικασία των ανωτέρω διατάξεων κατά την διενέργεια των επιδοτούμενων καταρτίσεων.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 


Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:
 

Άρθρο 33 «Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»

1.« Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτή που παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιδοτείται, εν μέρει ή εν όλω, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους. Στο παρόν Κεφάλαιο δεν θεωρείται επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αυτή που χρηματοδοτείται από τον Ε.Λ.Ε.Κ. της παρ. 5 του άρθρου 15 ούτε αυτή που παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).»

2. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ή κάθε αρμόδιος φορέαςαφού διαγνωσθεί η σχετική ανάγκη στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ΄.

3. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται μόνο από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 36 προς ωφελούμενους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 34.

4. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να είναι επιδοτούμενη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41.

5. Η Δ.ΥΠ.Α. προκηρύσσει τα επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των αναγκών εργασίας που έχουν διαγνωσθεί από τη Μ.Ε.Κ.Υ. και στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, τηρεί τους ατομικούς λογαριασμούς δεξιοτήτων και το μητρώο των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αξιολογεί τους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προκηρύσσονται και από άλλους αρμόδιους φορείς.»

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 34του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής: 


Άρθρο 34 «Προσκλήσεις επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης -Προϋποθέσεις συμμετοχής και πληρωμής

«1. Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενοι, ώστε να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη κατάρτιση, σε συνάρτηση με τους στόχους αυτής.

2. Δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενος σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης όποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, καθώς και όποιος έχει εξαντλήσει τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην κατάρτισή του, σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων.

3. Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προβλέπουν τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της οριζόμενης επιδότησης στους ωφελουμένους της κατάρτισης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να προβλέπεται η καταβολή ποσοστού επιδότησης για ωφελούμενο που δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος και δεν επιτρέπεται η καταβολή ποσοστού ανώτερου του εβδομήντα τοις εκατό (70%), αν ο ωφελούμενος που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση δεν έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράμματος.»

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:


Άρθρο 35» Ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων»

«1. Για κάθε καταρτιζόμενο τηρείται ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης. Τα δικαιώματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να παρέχονται μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers) ή με άλλον πρόσφορο τρόπο.

2. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων περιλαμβάνει, ιδίως:

α) τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του,

β) κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού,

γ) το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει, ανεξαρτήτως εάν περαίωσε επιτυχώς την κατάρτιση αυτή ή όχι,

δ) τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν στο σύνολο της κατάρτισης που έχει λάβει, καθώς και σε κάθε επιμέρους επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στην οποία έχει συμμετάσχει,

ε) τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

3. Η διαχείριση του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων υλοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην οποία διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

4. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων λειτουργεί και ως ψηφιακό αρχείο.

Αξιοποιείται από τον κάτοχό του και ως μέσο απόδειξης για την κατοχή υφιστάμενων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πότε ο κάτοχος του λογαριασμού είναι δικαιούχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για να υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.»


Με τις διατάξεις του άρθρου 36του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:


Άρθρο 36 «Επιλεξιμότητα και πληρωμή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»

«1. Στα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και αυτές που τίθενται με κάθε σχετική πρόσκληση.

2. Ειδικότερες προϋποθέσεις για να καταστεί ένα Κέντρο Διά Βίου Μάθησης επιλέξιμος πάροχος επιδοτούμενης κατάρτισης είναι οι εξής:

α) Να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα για την αναπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, επιλογή και εκπαίδευση εκπαιδευτών, εποπτεία πρακτικής άσκησης, υλοποίηση προγραμμάτων e-learning, σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης ή υβριδικής μορφής, εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρακολούθηση εκπαιδευομένων μετά το πέρας της κατάρτισης και προώθησή τους στην απασχόληση,

β) να αξιολογείται θετικά, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 38, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37. 3. Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι, πάροχοι για τους οποίους συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 του άρθρου 79 του παρόντος που εξειδικεύει τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 του άρθρου 79, δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι, πάροχοι που είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που προκηρύχθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη, εφόσον:

α) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τον φορέα που είχε προκηρύξει το πρόγραμμα ή

β) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους καταρτιζόμενους ή

γ) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Ο φυσικός ή ηλεκτρονικός έλεγχος, καθώς και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, ιδίως όταν η εκπλήρωση αυτή είναι προϋπόθεση για να λάβουν οι πάροχοι τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, διενεργείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

5. Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προβλέπουν τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της οριζόμενης αμοιβής στους παρόχους της κατάρτισης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να προβλέπεται η καταβολή προς τον πάροχο ποσοστού αμοιβής ανά ωφελούμενο ανώτερου του σαράντα τοις εκατό (40%), αν ο ωφελούμενος δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος, και ποσοστού ανώτερου του εβδομήντα τοις εκατό (70%), αν ο ωφελούμενος δεν έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράμματος.»


Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:


Άρθρο 37 «Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»

«1. Η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κατά την έννοια του άρθρου 56 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247). Στο μητρώο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, όσοι πάροχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. διαγράφει παρόχους από το μητρώο, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή εφόσον προκύψει λόγος αποκλεισμού λόγω μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 36. Επίσης, διαγράφει παρόχους, οι οποίοι δεν τηρούν βασικούς όρους των προσκλήσεων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχουν, όπως προκύπτει από ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36.

3. Σε περίπτωση που προκύψει λόγος αποκλεισμού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. αποφασίζει το χρονικό διάστημα αποκλεισμού που κυμαίνεται από έξι (6) μήνες έως πέντε (5) έτη, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξή του, τη διάρκειά του, πιθανή υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του παρόχου και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον.

4. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ενός παρόχου κατέστη αρνητική, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, ο πάροχος διαγράφεται από το Μητρώο και επιτρέπεται να εγγραφεί εκ νέου σε αυτό μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη διαγραφή του.

Εάν, μετά τη συμμετοχή του στο επόμενο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η αξιολόγησή του παραμείνει αρνητική, ο πάροχος διαγράφεται εκ νέου από το Μητρώο για άλλα δύο (2) έτη.»


Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:


Άρθρο 38 «Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»


«1. Η αξιολόγηση των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται βάσει της επίδοσης του αξιολογούμενου παρόχου σε κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν και είναι ανεξάρτητη από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36.

Στα ορόσημα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) το ποσοστό των άνεργων καταρτισθέντων που βρήκε εργασία εντός τριών (3), έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της κατάρτισης ή, αν πρόκειται για εργαζομένους που καταρτίσθηκαν, το ποσοστό αυτών που διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα,

β) η αξιολόγηση του παρόχου από τους καταρτισθέντες και, στην περίπτωση της κατάρτισης εργαζομένων, από τους εργοδότες,

γ) τα ποσοστά των καταρτισθέντων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση και πιστοποιήθηκαν.

2. Η αξιολόγηση της παρ. 1 καταλήγει σε βαθμολογία για την επίδοση του παρόχου στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η οποία εκφράζεται σε αριθμητική κλίμακα, ως εξής: (1) κακή, (2) ανεπαρκής, (3) ικανοποιητική, (4) πολύ καλή, (5) άριστη.

Οι βαθμοί 1-2 αντιστοιχούν σε αρνητική αξιολόγηση, οι βαθμοί 3-4 σε επαρκή θετική αξιολόγηση και ο βαθμός 5 σε άριστη θετική αξιολόγηση.

Δεν μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό 3 ή μεγαλύτερο η επίδοση παρόχου σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πλην των περιπτώσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αν δεν συντρέχουν τουλάχιστον τρεις (3) από τις εξής πέντε (5) προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των άνεργων καταρτισθέντων βρήκε εργασία εντός δώδεκα (12) μηνών,

β) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργαζόμενων καταρτισθέντων διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

γ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρτισθέντων,

δ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, και

ε) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.»


Με τις διατάξεις του άρθρου 39του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:


Άρθρο 39 Πιστοποίηση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

«1. Η πιστοποίηση των καταρτισθέντων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διενεργείται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι είναι:

α) Διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή

β) πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ιδίως του άρθρου 50 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), να χορηγούν πιστοποιητικά ή

γ) εταιρείες λογισμικού ή τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας.

Η πρόσκληση για πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να προβλέπει ότι η πιστοποίηση των καταρτιζόμενων γίνεται αποκλειστικά από Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος επιλέγεται για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα διαδικασία ανάθεσης του ν. 4412/2016 ( Α΄ 147).

2. Με την πιστοποίηση βεβαιώνεται ότι ο καταρτισθείς απέκτησε σε επαρκή βαθμό τις γνώσεις ή δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης που παρακολούθησε.»


Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:
 

Άρθρο 40 «Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες»

«1. Υπό την εποπτεία του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων ιδρύεται Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο skills.gov.gr, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση όλων σε ένα ευέλικτο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο αναβάθμισης δεξιοτήτων, και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

Η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη, εξέλιξη και υποστήριξή της πραγματοποιούνται με την αρωγή των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Η Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού.

Τις πληροφορίες αυτές συγκεντρώνει υποχρεωτικά από όλους τους παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και εν γένει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σκοπός της λειτουργίας της Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του καταρτιζομένου στις υπηρεσίες κατάρτισης και επανακατάρτισης, η εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

3. Η Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους αποδέκτες της, είναι διασυνδεδεμένη με τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων του άρθρου 35, με την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και με κάθε άλλο εργαλείο ή μηχανισμό που αναπτύσσεται για τους σκοπούς του Κεφαλαίου Ε΄.»


Με τις διατάξεις του άρθρου 41του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:
 


Άρθρο 41 «Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση»

« Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον αφορά αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνεται σε πρόσκληση για πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει προκηρύξει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και παρέχεται από πάροχο που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 37.


Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4921/2022 ορίζονται τα εξής:

 

Άρθρο 42 «Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού»
 

«1. Στις προσκλήσεις για επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δύναται να προβλέπεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό ή μέρος αυτού που οι πάροχοι πρόκειται να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν για την κατάρτιση καθίσταται, μετά από το πέρας αυτής, δημόσια προσβάσιμο χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους.

2. Το εκπαιδευτικό υλικό της παρ. 1 κατατίθεται σε ηλεκτρονικό αποθετήριο, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο. Το ηλεκτρονικό αποθετήριο τηρείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του ηλεκτρονικού αποθετηρίου μπορεί να αξιοποιείται από την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους, για την ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, τα οποία είναι δωρεάν προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.»


1 Για αναλυτική παράθεση της νομοθεσίας, βλ. Παράρτημα
2 Με την με αριθμ. 90063/2022 όμοιά της (Β΄ 4963).
3 Η με αριθμ. 65809/2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων.» (Β΄ 3703) όπως ισχύει, η με αριθμ. 69943/2022 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Καθορισμός του τρόπου συμπλήρωσης και επαλήθευσης του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων, καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του.» (Β΄ 3943) και η με αριθμ. 79305/2022 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών «Καθορισμός του ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε κατάρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων(Α.Λ.ΔΕ.).» (Β΄ 4586)

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm