Εκτύπωση

Αθήνα 05/03/2014
ΥΠ.ΥΠ.Μ.Δ.:6431


ΘΕΜΑ:
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Μεταφορικές επιχειρήσεις με μισθωμένα ΦΔΧ.

 

Σχετ.: (1) Το με αρ. πρωτ. οικ.27842/2980/30-1-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Μεσολογγίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2) Η υπ΄ αριθμ. Β1/10372/764/20-2-2014 (ΑΔΑ ΒΓΕΩ1-ΞΘΣ) εγκύκλιος.
Σε συνέχεια της σχετικής (2) εγκυκλίου μας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του Ν. 3887/2010, όπως ισχύει:

1. Ο Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222, ΑΔΑ ΒΛΩ51-Ζ6Χ) επιτρέπει στις μεταφορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να χρησιμοποιούν, με τους ίδιους όρους όπως και τα οχήματα που τους ανήκουν, ελληνικά οχήματα που μισθώνουν από άλλες μεταφορικές επιχειρήσεις χωρίς να προβλέπει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ΦΔΧ στο όνομα του μισθωτή.
2. Περαιτέρω, το άρθρο 5 στοιχείο (β) του κανονισμού 1071/2009 αναφέρει ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα "να διαθέτει ένα ή περισσότερα οχήματα [...] τα οποία είτε της ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα είτε, για παράδειγμα, τα κατέχει βάσει [...] σύμβασης μίσθωσης [...]".
3. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζουμε ότι μεταφορική επιχείρηση που στις 27-1-2012 διέθετε άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σε ισχύ και λειτουργούσε ως μεταφορική επιχείρηση με ΦΔΧ τα οποία είχε νόμιμα μισθωμένα χωρίς οδηγό σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, θεωρείται "παλαιά" μεταφορική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 10 περίπτωση (α) του Ν.3887/2010 , όπως ισχύει.

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Θέματα Εταιριών
Εμφανίσεις: 3722