Εκτύπωση

Αθήνα, 22/6/04

Αριθμ. Πρωτ. Α41/2

 

ΘΕΜΑ: «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2004 έως 31/12/2004».

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης 16/28.5.2004), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2004 κατά ποσοστό 4% και από 1/9/2004 κατά ποσοστό 2% (παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Επιπλέον από 1/9/2004 το κατώτατο όριο του ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών/τριών χωρίς προϋπηρεσία , αυξάνεται με επιπλέον εφάπαξ ποσό 8 Ευρώ μηνιαίως και ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων χωρίς προϋπηρεσία με εφάπαξ ποσό 8,5 Ευρώ μηνιαίως (παρ. 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Κατόπιν των ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν. 2837/00 , ΦΕΚ 178 Α΄/00) από 1/1/04 έως 31/12/04.

Συν/να: 3 φύλλα (πίνακες αποδοχών)
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια από

1/1/04 - 31/8/04

Ημερομίσθια από

1/9/04 - 31/12/04

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

Εργατοτεχνίτες-τριες

 

        Χωρίς

προϋπηρεσία

 

Με 1 τριετία

 

Με 2 τριετίες

 

Με 3 τριετίες

 

Με 4 τριετίες

 

Με 5 τριετίες 

 

 

 

24,22  €

 

 

25,43  €

 

26,64  €

 

27,85  €

 

29,07  €

 

30,27  €

 

 

 

26,64  €

 

 

27,85  €

 

29,07  €

 

30,27  €

 

31,49  €

 

32,70  €

 

 

 

25,01  €

 

 

25,94  €

 

27,18  €

 

28,41  €

 

29,65  €

 

30,88  €

 

 

 

27,52  €

 

 

28,44  €

 

29,68  €

 

30,91  €

 

32,15  €

 

33,38  €

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια από

1/1/04 - 31/8/04

Ημερομίσθια από

1/9/04 - 31/12/04

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

Υπάλληλοι

 

       

        Χωρίς

προϋπηρεσία

 

   Με 1 τριετία

 

Με 2 τριετίες

 

Με 3 τριετίες

 

  

 

 

 

540,66  €

 

 

594,73  €

 

648,79  €

 

702,86  €

 

 

 

 

 

594,73  €

 

 

648,80  €

 

702,86  €

 

756,93  €

 

 

 

 

 

559,98  €

 

 

606,63  €

 

661,77  €

 

716,92  €

 

 

 

 

 

615,98  €

 

 

662,63  €

 

717,77  €

 

772,92  €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/04 - 31/08/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

24,22  €

6,67%

1,62  €

3-6

25,43  €

 

1,62  €

6-9

26,64  €

 

1,62  €

9-12

27,85  €

 

1,62  €

12 και άνω

29,07  €

 

1,62  €

 

 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/04 - 31/8/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

26,64  €

6,67%

1,62  €

3-6

27,85  €

 

1,62  €

6-9

29,07  €

 

1,62  €

9-12

30,27  €

 

1,62  €

12 και άνω

31,49  €

 

1,62  €

 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/04 - 31/08/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

540,66  €

6,67%

36,06  €

3-6

594,73  €

 

36,06  €

6-9

648,79  €

 

36,06  €

9 και άνω

702,86  €

 

36,06  €

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/04 - 31/08/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

594,73  €

6,67%

36,06  €

3-6

648,80  €

 

36,06  €

6-9

702,86  €

 

36,06  €

9 και άνω

756,93  €

 

36,06  €

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/04 - 31/12/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

25,01  €

6,67%

1,67  €

3-6

25,94  €

 

1,67  €

6-9

27,18  €

 

1,67  €

9-12

28,41  €

 

1,67  €

12 και άνω

29,65  €

 

1,67  €

  

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/04 - 31/12/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

27,52  €

6,67%

1,67  €

3-6

28,44  €

 

1,67  €

6-9

29,68  €

 

1,67  €

9-12

30,91  €

 

1,67  €

12 και άνω

32,15  €

 

1,67  €

 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/04 - 31/12/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

559,98  €

6,67%

37,35  €

3-6

606,63  €

 

37,35  €

6-9

661,77  €

 

37,35  €

9 και άνω

716,92  €

 

37,35  €

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/04 - 31/12/04

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

615,98  €

6,67%

37,35  €

3-6

662,63  €

 

37,35  €

6-9

717,77  €

 

37,35  €

9 και άνω

772,92  €

 

37,35  €

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2005)
Εμφανίσεις: 2631