Εκτύπωση

Αθήνα 14/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  1016359/1039/0016
ΠΟΛ. 1024

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασής μας 1106485/6220/0016/27-11-2001 (ΦΕΚ 1685/01 Β΄).

 

Έχοντας υπόψη :......

κλπ.

 

Αποφασίζουμε


1. Το άρθρο 9 της απόφασης μας 1106485/6220/0016/27-11-2001 (ΦΕΚ 1685 / 01 Β') αντικαθίσταται ως εξής:

«¶ρθρο 9


1. Αν μετά την αποστολή στις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα του επιστρεπτέου ποσού, που προέκυψε από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εμφανιστούν περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι:

α) Έχουν αποβιώσει.
β) Είναι σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί.
γ) Τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα.
δ) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειάζεται επιστροφή του ποσού μέσω Δ.Ο.Υ., θα γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

αα) θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού η οποία θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.
ββ) Το αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών θα εισάγει (πληκτρολογεί) τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα της εκκαθάρισης για την δημιουργία σχετικού αρχείου.
γγ) Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα στέλνει στις Τράπεζες έγγραφο στο οποίο θα περιέχονται οι φορολογούμενοι για τους οποίους πρέπει να επιστραφούν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο. Μετά την επιστροφή των ποσών στο Δημόσιο, η ανωτέρω Δ/νση θα ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα το οποίο στη συνέχεια θα δημιουργεί ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ τα οποία θα στέλνει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πληρωμή των δικαιούχων οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
δδ) Για όσους βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί or Δ.Ο.Υ. θα προβαίνουν στον διαχωρισμό του πιστωτικού ποσού και όσων τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα, θα προβαίνουν στην διόρθωση του ΑΦΕΚ με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου για την πληρωμή του.

2. Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κατά την επεξεργασία των παραπάνω αιτημάτων έχει την δυνατότητα να προσθέτει ή να διαγράφει σχετικά.
3. Στην περίπτωση που από λάθος της Υπηρεσίας ή του φορολογούμενου μεταφερθούν στις Τράπεζες χρήματα σε πίστωση άλλου λογαριασμού από τον δηλωθέντα, θα γίνονται οι ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση μαζί με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β) Η Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει την αίτηση με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
γ) Η Δ/νση αυτή θα ενημερώνει τις Τράπεζες ώστε να πραγματοποιούνται οι σωστές πιστώσεις των λογαριασμών. Εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταβολή, θα ενημερώνονται σχετικά οι δικαιούχοι.
δ) Σε περίπτωση που έχει γίνει ανάληψη του σχετικού ποσού, η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα καλεί τον πολίτη που έκανε την ανάληψη να επιστρέψει στο Δημόσιο το ποσό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση άρνησης του θα προβαίνει σε καταλογισμό του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του.
ε) Μετά την επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο ή τον καταλογισμό αυτού θα δίνεται έγκριση από την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να συντάσσεται Α.Φ.Ε.Κ. από το Γραφείο Επιστροφών για την πληρωμή του ποσού στον πραγματικό δικαιούχο.».

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 4719