Εκτύπωση

Αθήνα 13/07/2005
Αρ. Πρωτ.:  Δ.973/26/18Γ/Γ.Α.10Γ
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.1418/13/11.9.1898 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί "Υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη χορήγηση σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια".
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π

 

αποφασίζουμε:


¶ρθρο 1


Το άρθρο 1 της Δ.1418/13/11.9.1998 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β 1008/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Για όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες, τα Τελωνεία Εισαγωγής Α΄ Τάξης καθίστανται αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας που απαιτείται σχετικά με την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης με σκοπό την επισκευή και επανεξαγωγή τους (κωδικός οικονομικών όρων 30, άρθρο 539 στοιχείο α σημείο (v) του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθμ. 993/01).
2. Η κατάθεση διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις, αποτελεί και αίτηση για την έκδοση της άδειας, η δε αποδοχή αυτής θα αποτελεί και έγκριση υπαγωγής στο καθεστώς.
3. Στη διασάφηση θα επισυνάπτεται έγγραφο, το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 499 του παραπάνω Κανονισμού.
Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς, θα λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και θα πραγματοποιείται πλήρης και λεπτομερής έλεγχος των στοιχείων και ενδείξεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτότητά τους κατά την επανεξαγωγή".

 

¶ρθρο 2


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 4994