Εκτύπωση

Αθήνα 13/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1036094/401/0013
ΠΟΛ. 1063

 

ΘΕΜΑ: Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών
 

Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1) Ο επιτηδευματίας εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, τηρεί από 1/7/2005 θεωρημένο βιβλίο «Ποσοτικής παράδοσης και παραλαβής» για τις βιντεοκασέτες, DVD και λοιπά συναφή αγαθά που εκμισθώνει.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:

· Με την παράδοση των αγαθών που εκμισθώνει:

α) η χρονολογία παράδοσης,

β) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του μισθωτή,

γ) το είδος (βιντεοκασέτα, DVD και λοιπά συναφή) και η ποσότητα αυτών.

· Με την παραλαβή τους:

α) η χρονολογία της παραλαβής,

β) το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται,

γ) ο αύξων αριθμός και η αξία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται από τους τηρούντες βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΒΣ και του ν. 1809/1988.

2) Ο παραπάνω επιτηδευματίας που εκμισθώνει βιντεοκασέτες, DVD και λοιπά συναφή μέσω αυτόματων μηχανημάτων με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self video club) από 1/8/2005 υποχρεούται:

α) Να τηρεί θεωρημένο «Μητρώο Εκδοθέντων Ψηφιακών Καρτών Πελατών» στο οποίο καταχωρούνται με την έκδοση της κάρτας η ημερομηνία, ο α/α αυτής καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη
β) Να εκτυπώνει για τον πελάτη, με κάθε παράδοση ή παραλαβή βιντεοκασετών ή DVD ή λοιπών συναφών αγαθών μέσω του αυτόματου μηχανήματος, αθεώρητη «Απόδειξη παράδοσης» ή «Απόδειξη παραλαβής» αντίστοιχα στην οποία αναγράφονται ο α/α της ψηφιακής κάρτας, η ημερομηνία, η ώρα παράδοσης ή παραλαβής με τετραψήφιο αριθμό, καθώς και το είδος του αγαθού (βιντεοκασέτα ή DVD ή συναφές) και η ποσότητα των αγαθών που παραδίδονται ή παραλαμβάνονται αντίστοιχα.
γ) Να τηρεί θεωρημένο βιβλίο «Ποσοτικής Παράδοσης και Παραλαβής μέσω Αυτόματου Μηχανήματος», το οποίο ενημερώνεται άμεσα με τα δεδομένα των παραπάνω αποδείξεων παράδοσης και παραλαβής και εκτυπώνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
δ) Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό του ν.1809/1988, ο οποίος δύναται να συνδέεται κατάλληλα με το αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών.

Η απόδειξη εκδίδεται άμεσα με την καταβολή ποσού ή με κάθε κατάθεση ποσού στο αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών όπου στην τελευταία αυτή περίπτωση η αξία του προσμετράται αθροιστικά και καταγράφεται ηλεκτρονικά στη ψηφιακή κάρτα συναλλαγών.
3) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5708