Εκτύπωση

Αθήνα 14/09/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1202

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

 

Η παρ. 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 4294), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από την Α. 1194/2019 (Β΄ 1910) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγήθηκε η απαλλαγή για τα έτη 2018, 2019 και 2020 για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύει, αυτή χορηγείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το συνημμένο στην υπό στοιχεία Α. 1272/2019 (Β΄2936) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπόδειγμα 1Α, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από το Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίο θα έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η διαδικασία υποβολής του υποδείγματος 1Α ορίζεται στην Α. 1137/2020 (Β΄ 2423) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 93