Εκτύπωση

Αθήνα 12/08/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2135

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του τρίτου άρθρου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020 (Α’157).

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του τρίτου άρθρου τηςΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α ́ 157), με το οποίο παρατείνεται, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η προβλεπόμενη, βάσει του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020ΠΝΠ (Α’ 68) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α ́), δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 118