Εκτύπωση

Αθήνα 18/05/2020
Αρ. πρωτ.: 45821


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β ́ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων».

 

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β ́ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων», ως προς το άρθρο 5 «Διαδικασίες Πιστοποίησης», το οποίο τροποποιείται ως προς τις παραγράφους 3, 4 και 5, οι οποίες αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3) Ο ποιοτικός έλεγχος σχετικά με το αντικείμενο του ερευνητικού έργου, την υλοποίηση, τα παραδοτέα σε σχέση με τους στόχους και η πιστοποίηση των δαπανών διενεργούνται από έναν Εμπειρογνώμονα στο θεματικό τομέα της αξιολογούμενης πρότασης, ο οποίος δύναται να προέρχεται είτε από το Μητρώο Πιστοποιητών - Αξιολογητών της ΓΓΕΤ, είτε εκτός Μητρώου και από έναν Πιστοποιητή οικονομικού αντικειμένου, ο οποίος δύναται είτε να προέρχεται από το Μητρώο Πιστοποιητών / Προμηθευτών της ΓΓΕΤ, είτε εκτός Μητρώου.

Οι ανωτέρω θα ορίζονται από τον / τη Γενικό/ή Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.

4) Οι ως άνω Εμπειρογνώμονες / Πιστοποιητές δύνανται να πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου στην έδρα του Δικαιούχου.

5) Το έργο τους θα ολοκληρώνεται με την υποβολή στην Υπηρεσία έκθεσης πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αντίστοιχα, προς έγκριση από τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας».

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων, του φορολογικού έτους 2018 και εντεύθεν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β ́ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 356