Εκτύπωση

Αθήνα 27/03/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1041

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

 

Άρθρο 1


Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η προβλεπόμενη διαδικασία ανάκτησης των παραστατικών από τις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet για τον προσδιορισμό/ καθορισμό της αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6, του στοιχείου β της παραγράφου 2 και του στοιχείου β της παραγράφου 4 του άρθρου 8, δεν είναι υποχρεωτική για τα τελωνεία του νομού Αττικής τα οποία δύνανται να αποστέλλουν τα παραστατικά μετά των συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση τους μέσο».

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 208