Εκτύπωση

Αθήνα 12/12/2018
Αρ. πρωτ.: 2/91017/ΔΕΠ


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. (τ.Β΄/5435/4-12-2018) πέντε (5) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) αναφορικά με την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε κατηγορίες προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 των άρθρων 10 , 11 , 12 , 13 και 14 του Ν.4575/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ /192).

Ειδικότερα, εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι Κ.Υ.Α. :

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.4582/2018 , στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του Ν.4575/2018, μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄/167), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις από μέρους σας δέουσες ενέργειες για την άμεση υλοποίηση των προβλεπομένων στις ως άνω Κ.Υ.Α..

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 566