Εκτύπωση

Αθήνα 19/06/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1116

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62).

 

Η ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται ως ακολούθως, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι βεβαιωμένες έως και την 31-12-2017, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση.

1. Στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «και οι συνολικές οφειλές του προς το Δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».
3. Στην υποπερίπτ. αβ της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ».
4. Στον τίτλο του άρθρου 6 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «με συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές έως 50.000 ευρώ».
5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Β του άρθρου 6 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών η φράση «έως 50.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 125.000 ευρώ».
6. Μετά την περίπτ. Β του άρθρου 6 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται νέα περίπτωση Γ, ως εξής:

«(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του Ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής.».

7. Στον τίτλο του άρθρου 7 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «με οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ».
8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Β του άρθρου 7 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών η φράση «έως 50.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 125.000 ευρώ».
9. Μετά την περίπτ. Β του άρθρου 7 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται νέα περίπτωση Γ, ως εξής:

«(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του Ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής.».

10. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Το Δημόσιο, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον (α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το εικοσαπλάσιο (20) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το δεκαπενταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.».

11. Στην περίπτ. γ΄ του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2017».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 816