Εκτύπωση

Αθήνα 1/02/2017
Αρ. πρωτ.: 1015698


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β) ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του N . 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα».

 

Τροποποιούμε την απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 /22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β΄) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 , ως προς τα εν λόγω προϊόντα», ως ακολούθως:


Άρθρο 1


Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Τα υπόχρεα, για καταβολή του φόρου πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 , προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας που έχουν στην κατοχή τους, την 31/12/2016. Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω προϊόντα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, το αργότερο μέχρι 31.03.2017.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ή αιτούνται άδειας φορολογικής αποθήκης ή εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στη διάθεσή τους ή αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, δηλώνουν τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας, κατά περίπτωση. Τα λοιπά φυσικά ή νομικά υπόχρεα πρόσωπα, δηλώνουν τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της έδρας τους.

2. Πρόσωπα που αιτούνται άδειας φορολογικής αποθήκης και πρόσωπα του άρθρου 7 της παρούσας (εγκεκριμένοι αποθηκευτές).

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 , τα οποία επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας άδεια φορολογικής αποθήκης, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.03.2017 αίτηση για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 5 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, καθώς και η διενέργεια της αυτοψίας του άρθρου 5 της παρούσας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.
β) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν να λάβουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 31.03.2017 αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 7 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.

3. Πρόσωπα που αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 , τα οποία επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα κ-μ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 28.02.2017 αίτηση για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.

4. Παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη

Οι εν λόγω παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας που κατέχουν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της έδρας τους.

5. Αχρεώστητη καταβολή

Για τα υπόχρεα, για καταβολή του φόρου πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 τα οποία ήδη έχουν καταβάλει τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τα προϊόντα καφέ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας που είχαν στην κατοχή τους την 31/12/2016, τηρούνται οι διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων.»
 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β΄) ΑΥΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2017)
Εμφανίσεις: 1777