Εκτύπωση

Αθήνα 24/01/2017
Αρ. πρωτ.: 7857


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016», όπως ισχύει.

 

Άρθρο 1


Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1, της απόφασης αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3378) «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016», όπως τροποποιήθηκε, και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 136940/ 20-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4117) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 30 Ιανουαρίου 2017. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης δύναται να υποβάλλονται μέχρι την 20 Φεβρουαρίου 2017».

 

Άρθρο 2


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2017)
Εμφανίσεις: 1851