Εκτύπωση

Αθήνα 04/05/2015
Αρ. πρωτ.: 

ΠΟΛ. 1096


ΘΕΜΑ:
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Για το έτος 2015, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2015 υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Κατ΄ εξαίρεση, οι τροποποιητικές δηλώσεις του ιδίου έτους υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. με συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
3. Στις περιπτώσεις αναγραφής απαλλασσόμενων ακινήτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο λόγος απαλλαγής κωδικοποιημένος ως ακολούθως:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΚΤΙΚΟ
1 Εισηγμένη σε Χρηματιστήριο
2 Ακαθ. έσοδα μεγαλύτερα εσόδων ακινήτων
3 Ανέγερση κτισμάτων (άρ.15 § 2 περ. β)
4 Εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών
5 Εγκατάσταση πλοιοκτητριών εταιρειών
6 Μίσθωση εγκατάστασης ναυτιλιακών εταιρειών
7 Μίσθωση εγκατάστασης πλοιοκτητριών εταιρειών
8 Η πλειοψηφία μετοχών ανήκει στο Δημόσιο
9 Διορισμός ΔΣ από Δημόσιο ή ΝΠΔΔ
10 Απαλ/να ακίνητα άρθρου 15 § 2 περ. στ
11 Απαλλαγή άρθρου 15 § 2 περ. ζ
12 ΑΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα
13 ΑΕ με μετοχές ανήκουσες σε εισηγμένες
14 ΕΠΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα
15 Απαλλαγή άρθρου 15 § 3 περ. δ
16 Λοιπές Περιπτώσεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2015)
Εμφανίσεις: 2312