Εκτύπωση

Αθήνα 31/12/2014
Αρ. πρωτ.: 1170561


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.


  ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

I.- Στον πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασής μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, προσθέτουμε περίπτωση με α/α 12Δ, η οποία έπεται της περίπτωσης 12Γ, ως εξής:

 

«12Δ. Την παράταση της διάρκειας του Εξουσιοδότηση -Ν. 4174/2013, Ο Προϊστάμενος του Κέντρου
  φορολογικού ελέγχου των υπογραφής άρθ. 25, παρ. 1 Ελέγχου Φορολογουμένων
  υποθέσεων, που αφορούν στις   και 4. Μεγάλου Πλούτου
  εντολές ελέγχου, με Νο 1 έως     (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).».
  637, που εκδόθηκαν το έτος 2014      
  από τον Γενικό Γραμματέα      
  Δημοσίων Εσόδων για το Κέντρο      
  Ελέγχου Φορολογουμένων      
  Μεγάλου Πλούτου      
  (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).    

II.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β΄ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β΄ 1076), Δ6Α 1069655 ΕΞ 2014/2-5-2014 (Β΄1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25-7-2014 (Β΄ 2096) και Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/11-12-2014 (Β΄ 3365) όμοιες.
III.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 2625