Εκτύπωση

Αθήνα 05/06/2014
Αρ. πρωτ.: 
Κ2 - 2859

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων αναφορική με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

 

Σχετ.: η με Α.Π. κ2-1244/2-5-2014 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: ΒΙΦ1Φ-ΟΜΝ)
Με αφορμή σειρά ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την απαίτηση συνυποβολής παραβόλου τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ διευκρινίζουμε τα εξής:
Οι αιτήσεις καταχώρισης αποφάσεων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων ανωνύμων εταιριών που, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να έχουν συγκληθεί το αργότερο μέχρι και την 30/06/2014 και τα πρακτικά αυτών πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την 20/7/2014, συνοδευόμενα με παράβολο ή παράβολα τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με το πόσες ανακοινώσεις απαιτείται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 2414