Εκτύπωση

Αθήνα 04/06/2014
Αρ. πρωτ.:
1085785

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε κοινωνία κληρονόμων.

 

ΣΧΕΤ.: Η από 20 - 06 - 2013 αίτησή σας
Σε απάντηση σχετικής αίτησης, γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄) ορίζεται, ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (απλογραφικά ή διπλογραφικά), υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος.
2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 ορίζεται ότι εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
3. Επίσης, σύμφωνα με το Δ12Α 1118408 ΕΞ 2013/25-7-2013 για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, σε περιπτώσεις προγενέστερης συμμετοχής σε κοινωνία κληρονόμων και δεδομένου ότι αυτές συστήνονται υποχρεωτικά εκ του νόμου και λόγω θανάτου, γίνεται δεκτό ότι, εφόσον οι φορολογούμενοι δεν έχουν ασκήσει άλλη επιχείρηση (πέραν της κοινωνίας κληρονόμων) ή ελευθέριο επάγγελμα, τότε θεωρείται ως πρώτη έναρξη η επόμενη έναρξη που τυχόν θα πραγματοποιήσουν, από την οποία θα ξεκινήσει η πενταετής απαλλαγή τους από το τέλος επιτηδεύματος, με την προϋπόθεση ότι η έναρξη αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.. Επομένως, για τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος που εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, δεν προσμετράται ως πρώτη έναρξη η έναρξη που προηγήθηκε λόγω της υποχρεωτικής εκ του νόμου σύστασης της κοινωνίας.
4. Περαιτέρω, στην 633/2004 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1013/31-3-2005 διαταγή μας, αναφέρεται ότι η κοινωνία κληρονόμων που συστήνεται εκ του νόμου προκειμένου οι κληρονόμοι να καταστούν συνδικαιούχοι κατ΄ ιδανικά μερίδια της εταιρικής μερίδας σε Ε.Π.Ε. θανόντος αποτελεί κοινωνία δικαιώματος η οποία δεν ασκεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιχειρηματική δραστηριότητα ασκεί το νομικό πρόσωπο στο οποίο η κοινωνία κληρονόμων αποτελεί μέλος.
5. Επομένως, αφού η κοινωνία κληρονόμων συστήνεται εκ του νόμου προκειμένου οι κληρονόμοι να υπεισέρθουν στη θέση θανόντος μέλους εταιρίας και στην ουσία αποτελεί κοινωνία δικαιώματος χωρίς να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος. Στις περιπτώσεις όμως που έχει καταλογιστεί τέλος επιτηδεύματος στις εν λόγω κοινωνίες κληρονόμων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1167/2011 Α.Υ.Ο., δηλαδή ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση διαγραφής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 2005