Εκτύπωση

Αθήνα 16/05/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1145


ΘΕΜΑ:
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργηση τους με το Ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, ότι ανακαλείται η ΠΟΛ.1117/25-4-2014 εγκύκλιος μέχρι έκδοσης νεωτέρας διαταγής μας.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 2311