Εκτύπωση

Αθήνα 22/11/2013
Αρ. πρωτ.: 5041029

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.812/338/1.07.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1380/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που παράγεται εγχωρίως, ή μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθ. Φ.812/338/1.07.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1380/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που παράγεται εγχωρίως, η μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ως ακολούθως:
Τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπ΄ αριθ. Φ.812/338/1.07.2008 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 1380/Β), αντικαθίστανται με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2013)
Εμφανίσεις: 2151