Εκτύπωση

Αθήνα 27/02/2013
Αρ. πρωτ.: 1036890


ΘΕΜΑ: Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.

ΣΧΕΤ.: Η από 22.2.2013 αίτησή σας.
Με την ως άνω σχετική αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας, εφαρμοζομένων των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1061/2004 , απαλλάσσεται από τη σήμανση των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης επί των ιδιόκτητων οχημάτων σας, ενώ κατόπιν σχετικής αίτησής σας, σας επιτρεπόταν η κατά διάφορο τρόπο θεώρηση των ως άνω εκδιδομένων στοιχείων με σχετική απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., η οποία ωστόσο παύει να ισχύει από 1.1.2013. Επιπλέον, μας γνωρίζετε ότι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχατε ακαθάριστα έσοδα 1.319.310,42 € και μέσο όρο προσωπικού 9,7 άτομα και ρωτάτε εάν μπορείτε να εκδίδετε τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία σας επί του αυτοκινήτου, που απαλλάσσονται της σήμανσης, χωρίς θεώρηση εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β3 της παρ.1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 .
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1061/2004 , η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής σήμανσης με μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά εκτός εγκατάστασης επί οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 §1 του Κ.Φ.Α.Σ. ( υποπαρ.Ε1 του άρθρου πρώτου του N.4093/2012 ) και της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 .
2. Περαιτέρω, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1198/2002 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/2002 (η οποία κωδικοποιήθηκε και ισχύει με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 ), διευκρινίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του ορίου ακαθαρίστων εσόδων και του μέσου όρου προσωπικού, βάσει των οποίων κρίνεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των επιμέρους περιπτώσεων που ορίζει η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.
3. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρίας σας ανήλθε σε 9,7 άτομα, παρεχόμενης της δυνατότητας στρογγυλοποίησης του αριθμού αυτού στην πλησιέστερη μονάδα, δηλαδή με μέσο όρο προσωπικού 10 ατόμων και ακαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 €, πληροίτε τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β3 της παρ.1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 και μπορείτε να εκδίδετε τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία επί των οχημάτων σας (που απαλλάσσονται από τη σήμανση με βάση την εξαίρεση που καθιέρωσε η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1061/2004, η οποία εξακολουθεί να ισχύει), για τα οποία υποχρεούστε σε θεώρηση βάσει των διατάξεων του άρθρου 9§1 του Κ.Φ.Α.Σ., αθεώρητα με την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟ ΠΟΛ.1083/2003».

Σημειώνεται τέλος, ότι η ισχύς της Απόφασης του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. με την οποία σας είχε επιτραπεί η κατά διάφορο τρόπο θεώρηση των στοιχείων σας, παύει από 1.1.2013, παρατεινόμενης της προθεσμίας με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013 έως την 28.2.2013.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2013)
Εμφανίσεις: 3344