Εκτύπωση

Αθήνα 18/12/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1219


ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις των ΠΟΛ. 1195/2012 και ΠΟΛ. 1077/2012 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ..

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1195/2012 Α.Υ.Ο.


Η παράγραφος 7.2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1195/2012 Α.Υ.Ο . αντικαθίσταται ως εξής:

«7.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 3 θα γίνει έως την 20-1-2013»


Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1077/2012 Α.Υ.Ο.


Η παράγραφος 15.2 της ΠΟΛ. 1077/2012 Α.Υ.Ο . αντικαθίσταται ως εξής:

«15.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως την 20η του 10ου μήνα από την υπογραφή της παρούσης. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011.»

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2012)
Εμφανίσεις: 2773