Εκτύπωση

Αθήνα 13/09/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1191

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από το άρθρο 113 του Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α).

 

Με το άρθρο 113 του Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄) τροποποιήθηκε ουσιωδώς αφενός η διαδικασία χάραξης των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας ενώ αφετέρου χορηγήθηκε εκ νέου η δυνατότητα νομιμοποίησης έργων που έχουν κατασκευαστεί πριν τη θέσπιση του Ν.2971/2001 χωρίς άδεια στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2971/2001 και εισήχθη διαφορετική διαδικασία για τη χάραξη. Σύμφωνα με την νέα διάταξη η αρμόδια κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία οφείλει για τις περιπτώσεις όπου δεν έχει ολοκληρωθεί καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού να αποστέλλει στο ΓΕΕΘΑ αντίγραφο φωτογραμμετρικού διαγράμματος ΓΥΣ κλίμακας 1: 5000, με σημειωμένη επ΄ αυτού τη θέση της προς καθορισμό περιοχής, αιτώντας τη σύμφωνη γνώμη του αποκλειστικά και μόνο σε θέματα αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά απορρέουν από το άρθρο 17, ήτοι εάν θα πρέπει να ανασταλεί ο καθορισμός για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Στην περίπτωση που στην περιοχή καθορισμού δεν υφίσταται, φωτογραμμετρικό διάγραμμα ΓΥΣ, η προς καθορισμό περιοχή σημειώνεται επί χαρτογραφικού υποβάθρου της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας. Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει την σύμφωνη ή μη γνώμη του εντός ενός μηνός από λήψεως του σχετικού εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας αποκλειστικά για το εάν μπορεί να προχωρήσει ο καθορισμός ή να ανασταλεί για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Εφόσον η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η γνώμη του ΓΕΕΘΑ λογίζεται θετική. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει στην Κτηματική Υπηρεσία αίτηση καθορισμού και τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 4.

Περαιτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.2971/2001 κατά τρόπο ώστε να καταργείται η παροχή σύμφωνης ή απλής γνώμης από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.). Για το λόγο αυτό στο εξής η έκθεση και το διάγραμμα επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς οποιαδήποτε διοικητική ανάμειξη του ΓΕΝ, ενώ για όσες υποθέσεις εκκρεμούν για γνωμοδότηση στο ΓΕΝ, διαβιβάζονται στο ΓΕΕΘΑ προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2971/2001, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω και στη συνέχεια επιστρέφονται στις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, αφού διατυπωθεί η γνώμη του ΓΕΕΘΑ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν.2971/2001. Τέλος αφαιρείται το ΓΕΝ από τον Πίνακα των προς κοινοποίηση Υπηρεσιών του θεωρημένου αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράμματος με σημείωση επ΄ αυτού του ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2971/2001.

Με την παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 3978/2011 επαναχορηγήθηκε το δικαίωμα νομιμοποίησης για έργα που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα έως τη θέσπιση του Ν.2971/2001 από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εμπρόθεσμα να υποβάλλουν τις αιτήσεις του για τις νομιμοποιήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ενώ και όσες είχαν υποβληθεί εκπροθέσμως εξετάζονται υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι υφίσταται ενεργό ενδιαφέρον και για τις νομιμοποιήσεις αυτές από τους δημόσιους φορείς που είχαν χάσει στο παρελθόν την προθεσμία.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2011)
Εμφανίσεις: 3697